Sekcia environmentalistiky

Hlavná pôsobnosť a činnosť sekcie je zameraná na zabezpečenie špecializovanej odvetvovej starostlivosti o životné prostredie, rozvoj environmentalistiky, zabezpečenie reportingových povinností, rozvoj medzinárodnej spolupráce, riadenie a implementáciu projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Pôsobnosť sekcie v odvetviach starostlivosti o životné prostredie:

 • manažment environmentálnych rizík, vrátane rizík vyplývajúcich z používania chemických látok a chemických zmesí a environmentálna bezpečnosť,
 • prevencia závažných priemyselných havárií,
 • environmentálna zodpovednosť pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd,
 • integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia,
 • environmentálne hodnotenie a označovanie produktov,
 • environmentálne manažérstvo a audit,
 • eliminácia environmentálnych záťaží,
 • odpadové hospodárstvo a využívanie obalov,
 • nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
 • hodnotenie environmentálnej situácie,
 • podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu,
 • starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
 • starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie,
 • krajinné plánovanie, integrácia a podpora budovania zelenej infraštruktúry,
 • environmentálna výchova, vzdelávanie, veda a edičná činnosť k problematike starostlivosti o životné prostredie,
 • koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizácia informačných, propagačných a osvetových aktivít a programov na národnej úrovni,
 • programovanie a implementácia environmentálnych projektov,
 • rozvoj nástrojov environmentálnej politiky,
 • hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo,
 • poskytovanie poradenských a informačných služieb.

 

Kontakty:

Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
odborný garant, poverený zastupovaním riaditeľa SE 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374 198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť

Navigácia: