Slovenská agentúra životného prostredia plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia. Úlohy vyplývajúce z tejto funkcie vykonáva v rámci SAŽP Sekcia fondov EÚ

Na základe Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2  zabezpečuje Sekcia fondov EÚ činnosti súvisiace s implementáciou projektov, s procesom monitorovania a hodnotenia pomoci, s informovaním a publicitou v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Životné prostredie v rozsahu prioritných osí 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

V programovom období 2014 – 2020 je SAŽP Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom poverená výkonom úloh Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti programovania, realizácie projektov, monitorovania a hodnotenia operačného programu, informovania a komunikácie ako i v prierezových oblastiach.

Sekcia fondov EÚ sa v zmysle Dohody o plnomocenstve podieľa na plnení úloh programu nadnárodnej spolupráce pre Operačný program Stredná Európa a pre Operačný program Juhovýchodná Európa.

 

Kontakty:

Július Dömös Ing.
projektový manažér, poverený zastupovaním riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
julius.domos@sazp.sk
0906 314192, 0905 887054
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Bosáková
Vedúca sekretariátu 
Sekretariát R-SFEÚ 
katarina.bosakova@sazp.sk
0906 314111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Dujničová
asistentka riaditeľa 
Sekretariát R-SFEÚ 
michaela.dujnicova@sazp.sk
0906 314012, 0907 739888
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Hrašková
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
maria.hraskova@sazp.sk
0906 314155
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

 

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

Vytlačiť
Navigácia: