Sekcia riadenia projektov SAŽP

Poslaním sekcie je príprava a implementovanie národných a ostatných projektov financovaných z EÚ a iných zdrojov a zabezpečovanie kontinuálneho procesu v oblasti prípravy, riadenia, implementácie a koordinácie projektov a aktívne vyhľadávanie grantových možností pre oblasti činnosti SAŽP.

Sekcia zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

 • príprava  žiadostí o zmeny k zmluve o poskytnutí NFP v rámci NP a iných projektov;
 • koordinačná činnosť implementácie NP a iných projektov;
 • koordinácia činností jednotlivých zložiek NP a iných projektov;
 • metodické usmerňovanie všetkých činností NP a iných projektov
 • komunikácia so všetkými zúčastnenými subjektmi v rámci procesu implementácie NP a iných projektov 
 • výkon monitorovania a publicity NP počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci NP a iných projektov
 • informuje o zmenách v NP a zverených úlohách zástupcu GR pre riadenie projektov.

Projektové riadenie:

 • administrovanie projektových činností v zmysle platných smerníc;
 • poskytovanie interného poradenstva pri príprave projektov subjektom zapojeným do implementácie projektov;
 • vedenie centrálnej evidencie projektov;
 • zabezpečovanie prípravy projektových zámerov, koordinovanie prípravy ŽoNFP a manažovanie pridelených projektov;
 • zabezpečovanie vyhľadávania zdrojov financovania projektov a partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • zabezpečovanie koordinácie, administrácie a monitoringu projektovej činnosti v rámci SAŽP;
 • aktívne vyhľadávanie a manažovanie kontraktov v oblasti zákazkovej činnosti a sponzoringu pre oblasť zverených úloh;
 • predkladanie správ o projektovej  činnosti zástupcu GR pre riadenie projektov;
 • informuje o zmenách v projektoch a zverených úlohách zástupcu GR pre riadenie projektov;
 • spolupracuje na implementácii národného projektu;
 • riadenie a administrácia projektovej činnosti v pôsobnosti celej agentúry.

Sekcia sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Vytlačiť

Navigácia: