Sekretariát riaditeľa Sekcie Fondov EÚ

Sekretariát riaditeľa Sekcie Fondov EÚ zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • organizuje, zabezpečuje a koordinuje administratívno-technické úlohy odboru v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP, sleduje termíny a ich dodržiavanie v súvislosti s plnením úloh SFEÚ;
  • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu riaditeľa sekcie,
  • organizuje jeho denný program, návštevy, porady;
  • zabezpečuje informačný tok medzi jednotlivým i odbormi najmä v oblasti administrácie písomností;
  • vybavuje korešpondenciu a písomnosti v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP;
  • zabezpečenie zverejňovania všetkých povinne zverejňovaných zmlúv súvisiacich s implementáciou OP KŽP uzatvorených SO v Centrálnom registri zmlúv v súlade s internými aktmi riadenia prijatými Ministerstvom životného prostredia SR ako zriaďovateľom SAŽP;
  • zabezpečuje riadnu evidenciu/archiváciu záznamov v zmysle registratúrneho poriadku SAŽP, vedie záznamy , protokoly, prehľady a iné súbory informácií sekcie.

 

Kontakty:

Katarína Bosáková
Vedúca sekretariátu 
Sekretariát R-SFEÚ 
katarina.bosakova@sazp.sk
0906 314111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Dujničová
asistentka riaditeľa 
Sekretariát R-SFEÚ 
michaela.dujnicova@sazp.sk
0906 314012, 0907 739888
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Kaasová Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

 

Vytlačiť
Navigácia: