Sekretariát riaditeľa Sekcie Fondov EÚ zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • organizuje, zabezpečuje a koordinuje administratívno-technické úlohy odboru v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP, sleduje termíny a ich dodržiavanie v súvislosti s plnením úloh SFEÚ;
  • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu riaditeľa sekcie,
  • organizuje jeho denný program, návštevy, porady;
  • zabezpečuje informačný tok medzi jednotlivým i odbormi najmä v oblasti administrácie písomností;
  • vybavuje korešpondenciu a písomnosti v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP;
  • zabezpečenie zverejňovania všetkých povinne zverejňovaných zmlúv súvisiacich s implementáciou OP KŽP uzatvorených SO v Centrálnom registri zmlúv v súlade s internými aktmi riadenia prijatými Ministerstvom životného prostredia SR ako zriaďovateľom SAŽP;
  • zabezpečuje riadnu evidenciu/archiváciu záznamov v zmysle registratúrneho poriadku SAŽP, vedie záznamy , protokoly, prehľady a iné súbory informácií sekcie.

 

Kontakty:

Katarína Bosáková
Vedúca sekretariátu 
Sekretariát R-SFEÚ 
katarina.bosakova@sazp.sk
0906 314111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Humeníková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
katarina.humenikova@sazp.sk
0906 314035
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Hrašková
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
maria.hraskova@sazp.sk
0906 314155
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Nikoleta Vargová
asistentka riaditeľa SFEÚ 
Sekretariát R-SFEÚ 
nikoleta.vargova@sazp.sk
0906 314012, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Samuel Jurčovič
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Sekretariát 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pikulíková Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Sekretariát 
michaela.pikulikova@sazp.sk
0906 314157, 0908 793442
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť
Navigácia: