Profil verejného obstarávateľa

Podľa ust. § 49a Zákona č. 95/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa typu zákazky a jednotlivých verejných obstarávaní. V pravom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek podľa jednotlivých typov.


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR:

Podprahová zákazka: Organizačné zabezpečenie konferencií a školení pre CE a SEE a OPŽP

Informácie podľa § 41 ods. 1:

ZRUŠENIE - Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s ust. § 46 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nepredloženia viac než dvoch ponúk od uchádzačov.

Dátum: 11.12.2014

Podprahová zákazka: Organizačné zabezpečenie workshopu a 9 seminárov - ZRUŠENIE

Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s ust. § 46 ods. 1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v predmetnej podprahovej zákazke nedostal ani jednu ponuku.
Postup, ktorý bude použitý pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum: 24.7.2013

Podprahová zákazka: Nákup tonerov, doplnkových náplní a spotrebného materiálu pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia - ZRUŠENIE

Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s ust. § 46 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Dátum: 18.10.2013

Vytlačiť