Zákazky s nízkou hodnotou 2019 nad 30 000 EUR bez DPH od 13.06.2019 do 31.12.2019

Servery, diskové pole a softvérové vybavenie serverov pre SFEÚ

Servery, diskové pole a softvérové vybavenie serverov pre SFEÚ

ZRUŠENÉ z dôvodu, že nastali zmeny v opise predmetu zákazky

Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie Zmena klímy

Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie Zmena klímy

Dátum zverejnenia: 30.10.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 08.11.2019 do 12,00 hod.