13. Technicko-organizačné zabezpečenie seminára – Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ