Environmentálna informatika

Medzinárodné fórum o informáciách v životnom prostredí už v roku 1991 definovalo environmentálne informácie ako „dáta, štatistiky a iné kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré rozhodovacie orgány vyžadujú na hodnotenie stavu a trendov zmien životného prostredia, na formulovanie a usmerňovanie environmentálnej politiky a pre potreby účelného využívania zdrojov.“

Environmentálna informatika sa zaoberá celým procesom administrácie environmentálnych informácií, od ich spracovania až po ich prezentáciu:

 • databázový zber dát,
 • vývoj informačných systémov,
 • analýza dát a ich modelovanie,
 • komunikácia a prezentácia výsledkov

Environmentálna informatika na SAŽP
Úlohy v oblasti environmentálnej informatiky na národnej aj na medzinárodnej úrovni v rámci SAŽP plní sekcia environmentálnej informatiky v úzkej spolupráci so sekciou environmentalistiky.

IT špecialisti a odborní garanti SAŽP zabezpečujú proces administrácie environmentálnych informácií prevádzkou vybraných agendových a prezentačných informačných systémov verejnej správy (ISVS), registrov, aplikácií, resp. webových sídel.

Prevádzkované agendové informačné systémy verejnej správy (ISVS):

 • IS posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA) (kód MetaIS: isvs_294) obsahuje všetky verejne prístupné dokumenty, rozhodnutia a informácie o stave posudzovania plánovaných investičných zámerov a strategických dokumentov
 • IS prevencie závažných priemyselných havárií (kód MetaIS: isvs_296) zhromažďuje informácie o tých podnikoch, ktoré na území Slovenska v rámci výroby používajú nebezpečné látky
 • IS integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (kód MetaIS: isvs_297) obsahuje informácie o prevádzkovateľoch, prevádzkach, vydaných integrovaných povoleniach, výsledkoch kontrol a o najlepších dostupných technikách
 • IS environmentálne záťaže (kód MetaIS: isvs_300) obsahuje register pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží a sanovaných a rekultivovaných lokalít
 • IS prevencie a nápravy environmentálnych škôd (kód MetaIS: isvs_304) zhromažďuje informácie o environmentálnych škodách alebo ich bezprostredných hrozbách, zodpovedných prevádzkovateľoch a o preventívnych alebo nápravných opatreniach prijatých na zmiernenie environmentálnych škôd
 • IS o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (kód MetaIS: isvs_7331) obsahuje komplexné informácie o oprávnených osobách na vykonávanie oprávnených technických činností v oblasti ochrany ovzdušia
 • IS nakladania s ťažobným odpadom (kód MetaIS: isvs_7423) zhromažďuje údaje a informácie pre potreby orgánov verejnej správy, na informovanie verejnosti a jej účasti na povoľovaní úložísk ťažobného odpadu.

Podľa článku 45 Ústavy Slovenskej republiky „každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu“. Právo verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí a účasti verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia je zakotvené aj v Aarhurskom dohovore. Veľmi dôležitou úlohou environmentálnej informatiky je preto komunikácia a vhodná prezentácia environmentálnych informácií verejnosti.

SAŽP sa snaží napĺňať túto významnú úlohu prevádzkou informačného portálu enviroportal.sk. Portál prezentuje overené informácie o životnom prostredí a je prístupovým bodom k vyššie uvedeným agendovým informačným systémom verejnej správy v gescii SAŽP.

Enviroportál zároveň poskytuje verejnosti prístup k dátam, štatistikám, kvantitatívnym a kvalitatívnym údajom o stave a vývoji životného prostredia na Slovensku. Tieto environmentálne informácie prezentuje prostredníctvom týchto služieb:

 • Elektronické verzie Správ o stave životného prostredia v SR (už od roku 1992)
 • Indikátory životného prostredia
  • pre verejnosť sú komplexným zdrojom informácií o stave a vývoji životného prostredia a s ním súvisiacich aspektov. Hodnotené sú rôzne súbory indikátorov: kľúčové indikátory ŽP, sektorové indikátory, indikátory stavu a ochrany biodiverzity a indikátory obehového hospodárstva
 • Envidat - databáza environmentálnych indikátorov
  • interaktívna aplikácia sprístupňuje číselné databázové údaje, štruktúrované ako časové rady indikátorov životného prostredia na národnej, resp. na medzinárodnej úrovni