Environmentálne manažérstvo

Environmentálne manažérstvo

SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti environmentálneho manažérstva.

  • Odborný seminár "Zelené verejné obstarávanie"

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie zrealizovali sériu odborných seminárov s cieľom priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania (GPP), jeho prínosy, predstaviť podporné nástroje GPP a tiež oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania zeleného aspektu v procese verejného obstarávania.

Semináre sa uskutočnili v nasledovných termínoch a mestách:

  • 22. mája 2018 v Bratislave: Grösslingova 35, 811 09
  • 24. mája 2018 v Banskej Bystrici: Tajovského 28, 975 90
  • 29. mája 2018 v Trenčíne: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
  • 6. júna 2018 v Košiciach: Trieda SNP 39, 040 11
Vytlačiť