Oblasť vodného hospodárstva

Oblasť vodného hospodárstva

SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti vodného hospodárstva.

  • Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva

V dňoch 17.-18. 4. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy zameraný na zmeny v legislatívne v oblasti vodného hospodárstva.

Seminára sa zúčastnilo 205 účastníkov, najmä pracovníkov okresných úradov - odborov starostlivosti o životné prostredie. Odzneli na ňom prednášky zástupcov sekcie vôd a prizvaných hostí zo sekcie geológie a prírodných zdrojov a sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby. Všetky prednášky sa dotýkali výkonu štátnej správy podľa zákona o vodách, naň nadväzujúcich právnych predpisov a najmä aktuálnych zmien, ktoré priniesla novela vodného vodách platná od marca 2018.

Technicko-organizačné zabezpečenie seminára bolo financované z prostriedkov OPKŽP, prostredníctvom národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Odborné zabezpečenie seminára zastrešovala sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Program seminára a prezentácie, ktoré na seminári odzneli, sú dostupné tu.

 

Vytlačiť