Environmentálnu výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať ako proces celoživotného vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu celospoločenského konania. Je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu (školskú, mimoškolskú, odbornú, ale aj širokú verejnosť).

Úlohou SAŽP je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni. Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými rezortami, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, Envirostratégie 2030 a Agendy 2030.

SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionálnej úrovni prostredníctvom:

 • Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) – celoslovenská
 • Strediska environmentálnej výchovy Dropie (SEV) – regionálna

Cieľovou skupinou sú školy (materské, základné, stredné), koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a široká verejnosť.

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy a vzdelávania na školský rok 2018/2019

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Hlavné činnosti odboru:

Praktická

 • celoslovenské súťaže a programy pre školy
 • pobytové a jednodňové programy realizované zážitkovou formou v SEV Dropie
 • prednášky, workshopy, školenia a konferencie

Metodická

 • tvorba metodických materiálov v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy
 • vzdelávanie pedagógov materských, základných a stredných škôl
 • realizácia metodických dní environmentálnej výchovy
 • poradenstvo pre pedagógov a študentov

Publikačná

 • príprava edukačných a informačných publikácií pre školy a širokú verejnosť

Koncepčná

 • spolupráca s MŽP SR, MŠVVaŠ SR, rezortnými inštitúciami a MVO pri tvorbe koncepcií environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju

Organizačná

 • organizácia vzdelávacích podujatí (prednášky, školenia, semináre, konferencie, výstavy) pre pedagógov, pracovníkov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, pre odbornú a laickú verejnosť

Projektová

 • realizácia celoslovenských a medzinárodných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (OP ŽP, OP KŽP), LifeLong Learning Programme (LLP), LIFE +, HUSK a ďalších grantových schém
 • medzinárodná spolupráca v oblasti environmentálnej výchovy
Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
vedúci odboru EVV, tajomník Zeleného vzdelávacieho fondu 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jana Šimonovičová RNDr., PhD.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.simonovicova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Petra Polievková
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
petra.polievkova@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Lilla Szabóová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
lilla.szaboova@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania. Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu. 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Eva Mihová RNDr.
špecialista na env. výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
eva.mihova@sazp.sk
048 4374185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť