Pracovné listy a metodické príručky:

 

Hodnoty Dunaja

Metodická príručka a Pracovné listy (formát A4). Vydaná v rámci projektu Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie. Metodická príručka je členená do piatich tém: história, kultúra, životné prostredie, ochrana prírody a vodné hospodárstvo. Súčasťou je 21 pracovných listov.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2014
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Enviróza

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Enviróza. Listy sú zamerané na päť tém v oblasti environemntálnych záťaží: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Pôda a horninové prostredie, Voda a Ľudské zdravie.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2013
Distribúcia: nedostupná, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Enviróza

Metodická príručka (formát A5). Vydaná k školskému programu Enviróza. Poskytuje komplexné informácie o hre, predstavuje základné kroky metodiky a stránky webového portálu. Súčasťou publikácie sú aj odpovede k jednotlivým témam Pracovných listov.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2013
Distribúcia: nedostupná, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Špiďúra v kráľovstve Čistoty, 2. vydanie

Metodický súbor pre materské školy (formát A4). Obsahuje veršovanú rozprávkovú knižku, Pracovné listy a Metodickú príručku pre učiteľov. Publikácia je zameraná na problematiku odpadu. Druhé vydanie je prepracované podľa ISCED 0, doplnené o nové príbehy a tipy na aktivity.

Cieľová skupina: materské školy
Rok: 2012
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

 Naše vtáctvo

Pracovné listy pre školy (formát A4). Listy sú zamerané na rôzne témy a zaujímavosti týkajúce sa avifauny, ako sú napríklad potrava, kŕmenie, typy peria, vtáčí let, hniezdenie, vtáčie nory, orientácia a ďalšie. Súčasťou sú aj odpovede k pracovným listom.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: nedostupné

 

BEAGLE

Tréningový manuál pre učiteľov (formát A4). Vydaný pre potreby školského vedeckého projektu BEAGLE. Obsahuje základné informácie o projekte, výhody učenia priamo v prírode, metodiku monitorovania a zaznamenávania fenologických údajov o stromoch a doplnkové informácie o biologickej diverzite.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2010
Distribúcia: nedostupný, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

 

Vzdelávanie bez bariér I.

Manuál environmentálnych programov pre postihnutú mládež (formát A4). Obsahuje 6 environmentálnych tematických programov zameraných na environmentálnu výchovu a výchovu k TUR, s adaptáciami pre jednotlivé druhy postihnutia.

Cieľová skupina: špeciálne školy, strediská environmentálnej výchovy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupný, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Vzdelávanie bez bariér II.

Manuál pre prácu s postihnutou mládežou určený pre pedagogickú verejnosť (formát A4). Poskytuje jednodňový tréning a základné informácie o tom, ako pracovať s mladými ľuďmi s určitým postihnutím.


Cieľová skupina: špeciálne školy, strediská environmentálnej výchovy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupný, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Špinďúra v Kráľovstve Čistoty

Metodický súbor pre materské školy (formát A4). Obsahuje Veršovanú rozprávkovú knižku, Pracovné listy a Metodickú príručku pre učiteľov. Publikácia je zameraná na problematiku odpadu, jeho separácie a recyklácie, ktorú deťom sprístupňuje prostredníctvom rozprávky.

Cieľová skupina: materské školy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Pôda

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú pôdnym prieskumom, obyvateľmi pôdy a vzťahom človeka k pôde. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Krajinkochvíľa I., II.

Environmentálne programy nie do školských lavíc. Súbor programov pre terénne vyučovanie alebo poznávaciu turistiku. Programy sú vypracované pre konkrétne lokality, ktoré sú krajinársky, prírodovedne, kultúrne, historicky či inak zaujímavé. Zároveň slúži ako sprievodca danou lokalitou.

Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Doprava

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú pozitívnymi a negatívnymi stránkami dopravy. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2004
Distribúcia: nedostupné, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Voda

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sú rozdelené do troch modulov zameraných na vlastnosti vody a vplyv ľudských činností na vodné zdroje. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2003
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Odpad / Waste

 Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú vznikom odpadu, nakladaním s odpadom a jeho vplyvom na životné prostredie. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity. Publikácia je k dispozícii aj v anglickej verzii.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2003
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Domáci ekológ

Pracovné listy pre celú rodinu (formát A4). Desať listov zameraných na 10 environmentálnych tém zaujímavých z hľadiska fungovania domácnosti. Každý list obsahuje obrázky, ktoré je možné využiť ako omaľovánky pre najmladších a textovú časť s užitočnými informáciami o danej téme. Cieľom publikácie je prostredníctvom detí osloviť aj rodičov.

Cieľová skupina: materské a základné školy, široká verejnosť
Rok: 2001
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Deň stromu

 Pracovné listy pre základné školy (formát A4). Pracovné listy sú zoradené do piatich modulov (súborov) určených pre žiakov II. až VI. ročníka základnej školy. Šiesty modul predstavuje manuál pre učiteľov. Publikácia je vytlačená na tvrdom papieri a okrem textov obsahuje aj obrázky na vymaľovanie.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2000
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

 Život na jednej planéte

Hracie karty protikladov. Priestorové pexeso zložené z 36 hracích kariet. Dvojice protikladov vznikajú z kariet, ktorých obrázky sa viažu k rovnakej téme a sú označené rovnakým slovom a symbolom. Zábavná hra, ktorá môže slúžiť ako učebná pomôcka pri výučbe trvalo udržateľného rozvoja a globálnych problémov ľudstva.

Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky
Rok: 2011
Distribúcia: nedostupné
 

 Detektív v prírode - 1. časť

Elektronická encyklopédia na DVD. Poskytuje informácie na nepriame určovanie pôvodcov zmien v prostredí alebo priamo na organizmoch v podmienkach strednej Európy. Obsahuje ilustrované terminologické slovníky a určovacie kľúče – stopy v prostredí (šľapaje, stavby a signály živočíchov).

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: nedostupné