Obrázkoví sprievodcovia

Žitný ostrov

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach najväčšieho riečneho ostrova v Európe. Textová časť popisuje chránené lokality územia. Je doplnená farebnými ilustračnými fotografiami. Publikácia je dvojjazyčná - v slovenskom a maďarskom jazyku. 

Cieľová skupina: široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Drienčanský kras a okolie

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach Revúckej vrchoviny. Textová časť popisuje 15 zastávok Náučného chodníka Drienčanský kras. Je doplnená farebnými ilustračnými fotografiami. Publikácia je dvojjazyčná - v slovenskom a maďarskom jazyku.

Cieľová skupina: široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber
 

Regetovské rašelinisko a okolie

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach Nízkych Beskýd. Textová časť popisuje 13 zastávok Náučného chodníka Regetovské rašelinisko. Je doplnená farebnými ilustračnými fotografiami. Publikácia je dvojjazyčná - v slovenskom a anglickom jazyku.

Cieľová skupina: široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber
 

Živočíchy

Obrázkový sprievodca. Vydané k školskému programu Na túru s NATUROU. Prehľad živočíšnych druhov mapovaných v rámci programu, rozdelených do skupín - bezstavovce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. Pri každom druhu sa v textovej časti nachádza zaradenie do skupiny biotopov a stupeň ohrozenia podľa Červeného zoznamu.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Rastliny

Obrázkový sprievodca. Vydané k školskému programu Na túru s NATUROU. Prehľad rastlinných druhov mapovaných v rámci programu, rozdelených do skupín podľa farby kvetov. Pri každom druhu sa v textovej časti nachádza zaradenie do skupiny biotopov a stupeň ohrozenia podľa Červeného zoznamu.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber
 

Lesné dreviny

Obrázkový sprievodca (aktualizované vydanie). Prehľad najznámejších lesných drevín, ktoré možno celoročne pozorovať v našich lesoch. Dreviny sú rozdelené do skupín podľa času kvitnutia a tvaru listov - kvitnúce skoro na jar, v máji, v lete, na jeseň.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Lesné byliny

Obrázkový sprievodca (aktualizované vydanie). Prehľad charakteristických bylín rozdelených do skupín podľa lesných typov karpatských lesov - lužné, dubovo-hrabové, bukové a zmiešané bukové, zmiešané dubové, kyslomilné dubové a borovicové, vápnomilné a reliktné borovicové, eurosibírske ihličnaté lesy.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Rastliny xerotermných a skalných biotopov

Obrázkový sprievodca. Prehľad rastlín xerotermných biotopov rozdelených do skupín - rastúce na vápenatých, vulkanických, kyslých horninách, sprašiach, pieskoch, serpentinitoch. Prehľad rastlín skalných biotopov rozdelených do skupín - rastúce na vápencoch a dolomitoch, vulkanických, kyslých horninách a serpentinitoch.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Konáriky a púčiky

Obrázkový sprievodca. Prehľad drevín bežných vo voľnej prírode aj v mestskom prostredí, rozdelených do skupín podľa charakteristických konárikov a púčikov - stromy a kry s protistojnými púčikmi, stromy a kry so striedavými púčikmi.


Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Vtáčie vajíčka

Obrázkový sprievodca. Prehľad vtáčích vajíčok väčšiny druhov hniezdiacich na území Slovenska, rozdelených do skupín podľa tvaru, zafarbenia a vzostupne podľa veľkosti. Vyobrazené sú len vajíčka s kresbou, a to vo všetkých bežných obmenách.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Lišajníky

Obrázkový sprievodca (aktualizované vydanie). Prehľad epifytických druhov lišajníkov rozdelených do skupín podľa citlivosti na oxid siričitý - relatívne tolerantné, málo citlivé, stredne citlivé, veľmi citlivé. Obsahuje druhy s bioindikačnou hodnotou, ktoré slúžia ako indikátory znečistenia ovzdušia.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Drevokazné huby

Obrázkový sprievodca. Prehľad najznámejších drevokazných húb (žijúcich na dreve) rozdelených do skupín podľa toho na akom dreve žijú - na ihličnatom dreve, na listnatom dreve, na ihličnatom aj listnatom dreve. Každá huba je charakterizovaná z pohľadu jedlosti, obdobia rastu a praktického významu.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Trávy

Obrázkový sprievodca. Prehľad trávnych druhov mierneho pásma v bezkvetom stave, rozdelených do skupín podľa charakteristických vonkajších znakov - spôsob odnožovania, listová pošva, listová čepeľ a jej tvar, ryhovanie a ochlpenie listovej čepele.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Rastliny mokradí, vodných biotopov a ich okrajov

Obrázkový sprievodca. Prehľad vodných rastlín rozdelených do skupín podľa typu vodného alebo mokradného prostredia - prameniská, brehy vôd, stojaté vody, rašeliniská a slatiny, mokrade (podmáčané, vlhké, alebo zaplavované lúky).


Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

BEAGLE

Sprievodca fenologickými fázami stromov. Vydaný pre potreby školského vedeckého projektu BEAGLE. Kľúč na určovanie fenologických fáz 6 stromov, ktoré sa bežne vyskytujú v Európe: dub, buk lesný, pagaštan konský, breza, jarabina vtáčia, lipa. Obsahuje detailnú metodiku monitorovania a zaznamenávania údajov.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2009
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Lišajníky

Obrázkový sprievodca. Prehľad epifytických druhov lišajníkov rozdelených do skupín podľa citlivosti na oxid siričitý - relatívne tolerantné, málo citlivé, stredne citlivé, veľmi citlivé. Obsahuje druhy s bioindikačnou hodnotou, ktoré slúžia ako indikátory znečistenia ovzdušia.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2006
Distribúcia: po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Lesné dreviny

Obrázkový sprievodca. Prehľad najznámejších lesných drevín, ktoré možno celoročne pozorovať v našich lesoch. Dreviny sú rozdelené do skupín podľa času kvitnutia a tvaru listov - kvitnúce skoro na jar, v máji, v lete, na jeseň. V roku 2009 bola vydaná aj anglická verzia publikácie: Wood Spieces - ilustrated guide.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2006
Distribúcia: po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Lesné byliny

Obrázkový sprievodca. Prehľad charakteristických bylín rozdelených do skupín podľa lesných typov karpatských lesov - lužné, dubovo-hrabové, bukové a zmiešané bukové, zmiešané dubové, kyslomilné dubové a borovicové, vápnomilné a reliktné borovicové, eurosibírske ihličnaté lesy. V roku 2009 bola vydaná aj anglická verzia publikácie: Forest Herbs - ilustrated guide.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2006
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Vodné bezstavovce

Kľúč na identifikáciu bezstavovcov tečúcich vôd. Vydaný pre potreby projektu BISEL, na určovanie čistoty povrchových vôd pomocou vodných bezstavovcov a výpočet biotického indexu.
.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2005
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Mäkkýše

Obrázkový sprievodca. Prehľad najznámejších u nás žijúcich lastúrnikov a ulitníkov s ikonami biotopov, ktoré indikujú. Kľúč je zostavený tak, aby sa podľa neho dali určiť suchozemské aj vodné druhy predovšetkým podľa schránky.
.
Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Horniny

Obrázkový sprievodca. Prehľad vyvretých, usadených a premenených hornín s fotografiami exponátov zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Každá hornina je charakterizovaná zložením, farbou, fyzikálnymi vlastnosťami, štruktúrou a textúrou.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Oblaky a optické javy v atmosfére

Obrázkový sprievodca. Prehľad častých i zriedkavých foriem oblakov a optických javov, rozdelených do skupín podľa vzniku a vývoja, výšky, zloženia a tvaru.


Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Geomorfológia

Obrázkový sprievodca. Prehľad geomorfologických tvarov a foriem reliéfu vytvorených endogénnymi silami v hlbinách Zeme. Jednotlivé tvary sú rozdelené do skupín - skalné tvary, tvary v sypkých horninách, jaskyne a iné drobné tvary.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Odtlačky živočíchov

Obrázkový sprievodca. Prehľad šľapají a odtlačkov iných častí tela živočíchov, ktoré zanechali v blate, v piesku alebo na snehu. Odtlačky sú rozdelené do skupín - šľapaje cicavcov, vtáčie šľapaje, odtlačky častí tela iných skupín živočíchov.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Vytlačiť