SEV Dropie

SEV Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie je jediným pobytovým SEV SAŽP, ktoré zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej EVV pre širokú cieľovú skupinu.