Cieľom programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum - zvyšovanie environmentálneho povedomia učiteľov materských škôl a rozvíjanie ich didaktických spôsobilostí pre environmentálnu výchovu, je rozvíjať odborné vedomosti, didaktické zručnosti a schopnosti učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom integrovať ju do povinného obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách.
 
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 35 hodín
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Vzdelávacie oblasti: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb
Tematické oblasti: Environmentálna výchova v materských školách, Zelená v materskej škole, Udržateľný rozvoj ako spôsob rozvoja detí smerom k zdravému životnému prostrediu, Rozumná spotreba v materských školách, Zdravý životný štýl.
Počet kreditov: 9
Miesto: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Termín: marec - apríl 2019
Termín záverečnych prezentácií: máj 2019
 
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Šimonovičová RNDr., PhD.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.simonovicova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky