Program ďalšieho vzdelávania Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Slovenská agentúra životného prostredia ponúka akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod názvom Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny. Vzdelávací program vychádza z podkladov spracovaných v rámci projektu Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorý realizovala Slovenská agentúra životného prostredia v rokoch 2009 – 2011.

Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie pracovníkov ochrany prírody a krajiny, ktorým je program určený. Moduly sa dajú absolvovať aj jednotlivo, takže záujemcovia si môžu vybrať modul, ktorý im z hľadiska ich pracovného zaradenia najviac vyhovuje.

Moduly vzdelávacieho programu:

1. Vyvodzovanie administratívnej a trestnoprávnej zodpovednosti

2. Uplatňovanie zákona o ochrane prírody a krajiny

3. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzita a ekosystémové služby

4. Územné plánovanie, urbanizmus, krajina - zmena klímy

5. Globálna zmena klímy a jej vplyv na manažment lesných ekosystémov v nadväznosti na chránené územia

6. Základné princípy manažmentu projektového riadenia

 

Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť