Program ďalšieho vzdelávania Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Slovenská agentúra životného prostredia ponúka akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod názvom Ochrana prírody a krajiny. Vzdelávací program vychádza z podkladov spracovaných v rámci projektu Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorý realizovala Slovenská agentúra životného prostredia v rokoch 2009 – 2011. Je určený pracovníkom v oblasti ochrany prírody a krajiny. Obsahuje sedem modulov.

Modul VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 25 hod.
Modul LESNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO 17 hod.
Modul OSOBNÉ ROZVOJOVÉ PORTFÓLIO 16 hod.
Modul REGIONÁLNA POLITIKA A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 16 hod.
Modul ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, URBANIZMUS A KRAJINA 16 hod.
Modul ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU 16 hod.
Modul PRÁVNE MYSLENIE A LOGIKA 24 hod.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie pracovníkov ochrany prírody a krajiny. Moduly sa dajú absolvovať aj jednotlivo, takže záujemcovia si môžu vybrať modul, ktorý im z hľadiska ich pracovného zaradenia najviac vyhovuje.  Obsahovú náplň, profil absolventa a ďalšie informácie je možné nájsť po otvorení jednotlivých modulov.

Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť