emas       enviromentálne vhodný produkt       ecolabel       gpp

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré umožňujú zavedenie systémového prístupu riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií.   

Hlavné aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia úseku environmentálneho manažérstva sa sústreďujú na nasledujúce oblasti a činnosti:

 • vypracováva návrhy osobitných podmienok na nové skupiny produktov na udelenie národnej environmentálnej značky (EVP) vrátane ich pravidelnej revízie,
 • prijíma a preveruje žiadosti a vykonáva posúdenie zhody s osobitnými podmienkami na udelenie EVP a s environmentálnymi kritériami Európskej únie na udelenie Environmentálnej značky EÚ, kontroluje plnenie podmienok uvedených v licenčnej zmluve,
 • zabezpečuje čiastkové činnosti vyplývajúce z nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 pre príslušný orgán vo väzbe na európsku schému environmentálneho označovania produktov na udeľovanie Environmentálnej značky EÚ a zastupuje SR v pracovných skupinách pri Európskej komisii a zastupuje SR,
 • vykonáva posudzovanie zhody v rámci environmentálneho označovania typu II a udeľuje certifikáty,
 • zabezpečuje činnosť príslušného orgánu SR pre EMAS v súlade so zákonom č. 351/2012, nariadením EP a R (ES) č. 1221/2009 a rozhodnutím Komisie č. 832/2011 a zastupuje SR v pracovných skupinách pri Európskej komisii,
 • prijíma a preveruje žiadosti a vykonáva činnosti súvisiace s registráciou organizácie v schéme EMAS,
 • vedie a aktualizuje národný Register EMAS a oznamuje zmeny Európskej komisii, poskytuje organizáciám pomoc v súvislosti s dodržiavaním súladu s požiadavkami environmentálnej legislatívy,
 • spolupracuje pri tvorbe medzinárodných technických noriem pre environmentálne manažérstvo, je členom TK 72 Environmentálne manažérstvo, v súčasnosti sú z oblasti environmentálneho manažérstva spracované a začlenené do našej sústavy tieto technické normy.
 • rozvíja oblasť zeleného verejného obstarávania (GPP) a zastupuje SR na stretnutiach členských krajín v rámci aktivít Európskej komisie, vykonáva činnosti vyplývajúce z Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 - 2020 (NAP GPP III),
 • rozvíja oblasť integrovanej produktovej politiky (IPP) a zastupuje SR na stretnutiach Európskej komisie,
 • vykonáva činnosti vyplývajúce z implementácie Európskeho akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) a Akčného plánu pre ekoinovácie (EcoAP) a zastupuje SR na aktivitách Európskej komisie,
 • organizuje aktivity a spolupracuje so vzdelávacími, podnikateľskými a spotrebiteľskými organizáciami vo väzbe na podporu rozvoja nástrojov environmentálneho manažérstva, vzdelávanie a šírenie informácií.

 

Kontakt

Dominika Lorencová Mgr.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
dominika.lorencova@sazp.sk
0905 887357
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  

 

 

 

Vytlačiť