Technické správy, Návrhy osobitných podmienok, Oznámenia MŽP SR, Rozhodnutia Európskej komisie (EK)

Technické správy, Návrhy osobitných podmienok, Oznámenia MŽP SR a Rozhodnutia Európskej komisie (EK) patria medzi základné dokumenty týkajúce sa procesu tvorby environmentálnych kritérií na vybrané skupiny produktov v rámci národnej a európskej schémy environmentálneho označovania produktov.

Technická správa

(ďalej len „Správa“) je podkladom na vypracovanie Návrhu osobitných podmienok pre príslušnú skupinu produktov, ktorá vyúsťuje do prípravy konečného technického dokumentu „Oznámenia MŽP SR“. Správa je súbor ekonomických, marketingových a technických informácií získaných z počiatočnej analýzy, preskúmania a zhodnotenia získaných údajov a poznatkov. Výsledkom sú reálne vyšpecifikované environmentálne kritériá (v zmysle zákona č.469/2002 Z.z. sú to osobitné podmienky) na príslušnú skupinu produktov. Správa má zohľadňovať súčasný stav vedy, techniky a technológií (napr. BAT technológie), ďalej indikátory životného prostredia pri výrobe a používaní produktov (ECI) a údaje o kľúčových environmentálnych aspektoch v rámci posudzovania jednotlivých fáz životného cyklu produktu (LCA - STN ISO radu 14040) a ekodizajnu (STN ISO 14062).

Osobitnú časť Správy tvorí vyšpecifikovanie súvisiacich právnych predpisov - základných požiadaviek, z oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti, predpisov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia a predpisov na funkčnú spôsobilosť produktu.

Dôležitou časťou Správy je návrh špecifických environmentálnych požiadaviek, ktoré vznikli ako výsledok analýzy a hodnotenia produktov z hľadiska kľúčových environmentálnych aspektov založených na faktoroch a číslach a ako výsledok preskúmania technológie výroby vrátane negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia.

Špecifické environmentálne požiadavky sa majú na produkty stanoviť tak, aby boli:

- zrozumiteľné
- reálne dosiahnuteľné
- merateľné
- jasné rozdiely medzi environmentálne vhodnými produktami a produktami, ktoré nie sú
  schopné tieto kritériá splniť
- zachované funkčné vlastnosti produktov

Návrh osobitných podmienok 

(ďalej len „Návrh“) je podkladom na vypracovanie Oznámenia MŽP SR. Návrh určuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre príslušnú skupinu produktov:

 • - požiadavky z hľadiska úžitkových vlastností, platných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a právnych predpisov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia, ktorých splnenie je podmienkou uvedenia produktu na trh
 • - environmentálne kritériá, ktoré odlišujú produkt s environmentálnou značkou od ostatných produktov s rovnakým účelom použitia, ktorých splnenie prispeje k zlepšeniu životného prostredia; ustanovia sa s prihliadnutím na súčasnú úroveň vedy a techniky tak, aby boli pre výrobcu alebo predávajúceho reálne dosiahnuteľné.

Návrhy osobitných podmienok v riešení a Návrhy OP v schvaľovacom procese na MŽP SR 

K Návrhom, ktoré sú v riešení má možnosť sa verejnosť vyjadriť prostredníctvom verejného pripomienkovania.

  Oznámenie MŽP SR

  V súvislosti so zákonom č. 217/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z.z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z. sú osobitné podmienky vydávané ako technický dokument "Oznámenie o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky", prostredníctvom ktorého sa vykonáva proces overovania zhody produktu so stanovenými osobitnými podmienkami pre príslušnú skupinu produktov.

   Rozhodnutia EK

   sú dokumenty Európskej komisie na overenie zhody produktov so stanovenými environmentálnymi kritériami pre príslušnú skupinu produktov s cieľom získania európskej značky Environmentálna značka EÚ.

    

    Vytlačiť