Overené environmentálne technológie- Úprava vôd a monitorovanie

Úprava vôd a monitorovanie

   

Zásobník, s koreňovou súčasťou, na úpravu vôd znečistených olejom, overeným produktom je vertikálny prietokový systém s trstinovým lôžkom s objemom od jedného do niekoľkých metrov kubických, ktorý sa môže použiť na čistenie a odvodňovanie malých množstiev ropných kalov a úpravu ropných odpadových vôd, predovšetkým z čerpacích staníc.

Úprava ropných kalov a odpadových vôd kontaminovaných olejom prebieha v pôde prerastenej koreňmi. Znečisťujúce látky sa odstraňujú kombináciou adsorpcie do pôdy a degradáciou. K premene organických látok dochádza pomocou aeróbnej a anaeróbnej mikrobiálnej aktivity v pôde.

Vyhlásenie o overení

   

UV dezinfekčný systém MR4-350 SS ACN, UV systém sa používa na ochranu rýb chovaných na farme, pred chorobami prenášanými prívodnou vodou. Systémy UV dezinfekcie sa môžu tiež použiť aj na ochranu okolitého prostredia, a najmä divých rýb, pred patogénmi, ktoré môžu mať ryby chované na farme. Overenie sa zameralo na dezinfekciu prívodnej vody, pretože ide o najrozšírenejšie využitie.

Vyhlásenie o overení

Kontakt

   

AQUATRACK - Systém včasného varovania s automatickým odberom vzoriek, AQUATRACK® je určený na monitorovanie a odber vzoriek na stanovenie patogénov v pitnej vode, predfiltrovanej vode z jazera, zo zdroja prípadne v upravenej odpadovej vode. Kontroluje tok vody  a zisťuje, či sú prítomné mikročastice prekračujúce limit, a tak stanovuje prítomnosť škodlivých kontaminantov. Mikročastice určuje pomocou laserového lúča a softvéru, ktorý analyzuje určené hodnoty.

AQUATRACK® nasáva vodu z konštantného prúdu v systéme. Najskôr sa nastaví vzor, podľa obvyklého množstva a rozmanitosti častíc, pre daný typ vody a od tohto vzoru sa vypočítajú prahové hodnoty pre dve zoskupenia veľkosti častíc. Zoskupenia predstavujú baktérie veľkosti E. coli a parazity ako Cryptosporidium a Giardia. Keď množstvo mikročastíc prekročí túto prahovú hranicu, technológia vydáva poplach cez mobilnú sieť, pričom súčasne odoberá vzorky vody. Odobraté vzorky sa môžu použiť na analýzu kontaminácie zvyškami mikrobiologických, chemických a liekových látok prítomných vo vode.

Táto technológia poskytuje jednoduché bezobsluhové stanovenie, varovanie a odber vzoriek 24 hodín denne/7 dní v týždni. Najdôležitejšou funkciou AQUATRACK® je inteligentné zachytávanie vzoriek vody s vysokou koreláciou kontaminantov vo vode.

Vyhlásenie o overení

Kontakt

   

Systém riešenia odpadových vôd od spoločnosti BioKube určený pre víkendové chaty. Malé čistiarne odpadových vôd, ktoré sú označené značkou CE, musia dodržiavať harmonizované normy Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), najmä normy 12566-3 a 12566-6. Tieto normy pokrývajú malé čistiace systémy v trvale obývaných budovách, kde je možné dvojtýždňové vylúčenie prichádzajúcich odpadových vôd.

Avšak v prípade budov, ako sú napríklad víkendové chaty, kde odpadové vody vznikajú s prestávkami dlhšími ako 2 týždne, sa malé systémy čistenia odpadových vôd nedokážu zosúladiť s týmito normami. Riešenie je možné nájsť v ETV overenom systéme spoločnosti BioKube: technológia, ktorá neustále vyživuje baktérie v systémoch odpadových vôd počas období, kedy tieto systémy nie sú zásobované odpadovými vodami, napr. mimo sezóny (október - apríl). Táto technológia neustále spĺňa požiadavky na výstupnú odpadovú vodu, ktoré sú potrebné na udržiavanie systému úpravy vôd, čím zabezpečuje dodržiavanie harmonizovaných noriem CEN.

Vyhlásenie o overení

Kontakt

 

   

Wetnet, hlavným účelom siete WETNET je umožniť včasné odhalenie nesprávnych prevádzkových podmienok v tlakových distribučných vodných potrubiach a prípadné úniky. Tým sa umožní zníženie únikov, optimalizuje sa aktívne monitorovanie a kontrola čerpaných objemov, znížia sa náklady na energiu a emisie a lepšie sa využijú vodné zdroje. WETNET je založený na inovatívnom nízko nákladovom prietokomere a riadiacom systéme.

Vyhlásenie o overení

   

BacTerminator® Dental, systém BacTerminator® Dental (BDT) využíva na mieste vytvorený chlór, získaný pomocou  elektrolytickej bunky, zo soli chloridu sodného. BDT je určený na použitie v zubných ambulanciách na prevenciu živých baktérií a mikroorganizmov vo vode, odstraňovanie malých čiastočiek a prevenciu tvorby povlaku vo vodnom potrubí. BDT zahŕňa niekoľko krokov na úpravu vody, ktoré zabezpečujú čistú a bezpečnú vodu.

Vyhlásenie o overení

   

VRT - Vákuová dažďová nádrž, dažďová voda presakujúca do vstupov šácht  nádrží používaných na skladovanie palív môže vytvárať značné problémy pri environmentálnom manažmente a s dodržiavaním zákonov. Infiltrovaná atmosferická voda môže obsahovať stopy uhľovodíkov. Systém VRT zabezpečuje odsávanie a následné čistenie dažďovej vody vo vstupoch šácht nádrží na skladovanie paliva a v iných uzavretých priestoroch, ktoré sa vyznačujú prítomnosťou vody znečistenej uhľovodíkmi.

Vyhlásenie o overení

   

Regulátor prietoku CEV Mosbaek, overenou technológiou je vertikálny odstredivý regulátor prietoku CEV,  od spoločnosti Mosbaek. Táto technológia je navrhnutá tak, aby regulovala prietok dažďovej vody počas extrémnych búrok. Je založená na inštalácii zariadenia CEV pred vstupom do určeného potrubného systému. CEV podporuje vytvorenie víru, ktorý umožňuje rýchly nárast maximálneho priepustného prietoku. Tok sa potom udržiava na tomto priepustnom toku alebo pod ním, zatiaľ čo zvyšná voda sa skladuje v šachte, v ktorej je inštalovaný CEV.

Vyhlásenie o overení

Vytlačiť