Ekologické inovácie sú každou formou inovácií, ktorých cieľom a výsledkom je výrazný a preukázateľný pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, stanovených v Agende udržateľného rozvoja 2030,  pomocou zníženia vplyvu na životné prostredie, posilnenia odolnosti životného prostredia voči tlakom alebo efektívnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov. Ekologické inovácie majú taktiež zásadný význam z hľadiska realizácie Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Na podporu inovácií, ktoré by mohli pomôcť znížiť tlak na životné prostredie Európska komisia pripravila Akčný plán v oblasti ekologických inovácií (Eco-AP), ktorý kladie dôraz na význam výskumu a inovácií z hľadiska vývoja inovačných technológií a ich uvádzania na trh. Jedným z programov, ktoré vychádzajú z Akčného plánu ekologických inovácií je aj Program overenia environmentálnej technológie  (ETV)

V súčasnosti môže technológia, ktorá má inovatívny prístup k riešeniu environmentálneho problému, čeliť ťažkostiam pri prenikaní na trh z dôvodu nedostatku nezávislých a dôveryhodných dôkazov o jej výhodách. Na druhej strane, nákupcovia technológií alebo investori, ktorí sa zaviazali nájsť najlepšie riešenie pre svoju situáciu, často čelia neúplným alebo nedôveryhodným informáciám o výkonnosti technológií, pri posudzovaní dostupných možností na trhu. Program overenia environmentálnej technológie  (ETV), je program ktorý ponúka postup overenia pre najnovšie environmentálne technológie, ktoré by inak ťažko určili svoju environmentálnu pridanú hodnotu. Postup overenia, umožňuje nezávislé posúdenie a potvrdenie tvrdení výrobcu o výkonnosti a environmentálnych výhodách technológie. Informácie získané overením sa môžu použiť na porovnanie výkonnostných parametrov, a preto sa stávajú užitočným nástrojom na presvedčenie investorov, alebo nákupcov technológií, o výhodách technológie, a tak môžu pomôcť zvyšovať trhovú hodnotu týchto technológií.