Ekoinovačné Slovensko 2021 - "Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo"

Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021

Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo

 

V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody by mala politika EÚ v oblasti výrobkov prispieť k tomu, aby sa vplyvy na klímu a životné prostredie súvisiace s využívaním materiálov a energie, výrobou a používaním výrobkov udržali v medziach planéty. To znamená, že je potrebné znížiť celkovú klimatickú a environmentálnu stopu životného cyklu výrobkov uvádzaných na trh EÚ, dosiahnuť dlhšiu životnosť výrobkov, napríklad prostredníctvom odolnejších a opraviteľných výrobkov, zvýšiť mieru opätovného využívania materiálov, znížiť množstvo odpadu, predchádzať jeho vzniku a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie.

Cieľ konferencie

Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021 ponúkla prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a iniciatívy pre produktovú politiku, ktorú pripravuje Európska komisia, ako aj aktivít na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030.

Cieľom konferencie, ktorá sa konala v online priestore 8.12.2021, bolo zároveň vytvoriť priestor na diskusiu medzi verejným, súkromným a tretím sektorom za účelom výmeny informácií a skúseností v oblasti obehového hospodárstva a udržateľných výrobkov a služieb.

 

Konferencia bola rozdelená do dvoch blokov.

 

I. BLOK – STRATEGICKÝ A KONCEPČNÝ RÁMEC PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Iniciatívy EÚ v oblasti obehového hospodárstva, Lucia Hojdová, SZ EÚ

One Planet network – platforma na podporu globálneho posunu k udržateľnej spotrebe a výrobe, Branislav Mizenko, One Planet network, UNEP

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo, Ján Mičuda, MŽP SR

Význam akreditácie v procese posudzovania udržateľnosti kvality produktov a služieb v súlade s požiadavkami obehového hospodárstva, Martin Senčák, SNAS

Ciele a výzvy v zelenom verejnom obstarávaní, Miroslav Rousek, MŽP SR

Digitálne odpadové trhovisko - Prepájanie obchodných partnerov pomocou digitálnych technológií, Roman Gdovjak, CYRKL

Nový energetický štítok a vplyv na výrobok, Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov

Aktivity v ČR související s udržitelnými produkty, Daniel Hájek, MŽP ČR

Úloha spotrebiteľa pri prechode na obehové hospodárstvo - príklady dobrej praxe krajín spolupracujúcich s EEA, Milan Chrenko, EEA

Projekt “Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov”, Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

 

II. BLOK – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE, RIEŠENIA A SKÚSENOSTI

 

Platforma Circular Slovakia a príklady udržateľných produktov a služieb jej členov, Denisa Rášová, Circular Slovakia

Informačná platforma „ZELENÉ HOSPODÁRSTVO“ – nástroj na podporu transformácie hospodárstva SR, Slavomíra Pachová, SAŽP

Taxonómia a udržateľné financie, Eva Bučová, Peter Kover, ING banka

Repairably – certifikáciou opraviteľnosť k cirkularite, Daniela Laluhová, Repairably

Energetické inovácie, ich miesto a potenciál v obehovom hospodárstve, Zdenko Miko, ENERGIA REAL

Automatická digitalizácia zvozu odpadu ako príležitosť na efektivitu, transparentnosť a jednoduché zavedenie spoľahlivého množstvového zberu, Tomáš Vincze, Sensoneo

Podpora a rozvoj obehového hospodárstva v spoločnosti STRABAG s. r. o., Radoslav Zajac, STRABAG

Plasty a bioplasty v cirkulárnej ekonomike, Pavol Alexy, STU

Značka sobi.eco založená na princípoch eko-sociálnej výroby, Alena Horváthová, sobi.eco

 

Záznam z konferencie

Tlačová správa

Pozvánka na konferenciu

Predchádzajúci ročník Ekoinovačné Slovensko 2019 - „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Vytlačiť