Projekt „Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov“

Projekt „Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov“
Patríte k zodpovedným spotrebiteľom? Pozrite sa do nákupného košíka.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia uskutočnila prieskum spotrebiteľského správania. V prieskume sa zistilo, ktoré kritériá sú pre spotrebiteľa pri nakupovaní rozhodujúce a či jeho výber ovplyvňujú environmentálne aspekty. Prieskum bol realizovaný v rámci projektu: „Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov“.

V rámci prieskumu viac ako polovica z 323 respondentov potvrdila, že pri nákupoch uprednostňujú produkty, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. 

Spotrebiteľ, ktorý hľadí za seba - na dopady svojho správania a hlavne pred seba - do budúcna mení svoju životnú filozofiu smerom k udržateľnej spotrebe. Pri nákupe sa rozhoduje zodpovedne a berie ohľad na životné prostredie. Vyhľadáva a nakupuje environmentálne , teda  „zelené“ produkty a vzdelávanie v tejto oblasti sa stáva samozrejmou súčasťou jeho životného prístupu. Ak ešte nepatríte k takýmto spotrebiteľom ale máte vôľu zmeniť to, mali by ste si skôr, ako vložíte produkt do košíka prečítať informácie, ktoré uvádza výrobca na jeho obale, v sprievodnej dokumentácii, na propagačnom letáčiku alebo na svojom webovom sídle. Všímajte si značky, symboly a tvrdenia o vlastnostiach výrobku a hľadajte medzi nimi tie ENVIRONMENTÁLNE.

Ako ich spoznať? Kde začať?

Začnite napríklad tým, že budete poznať environmentálne značky udeľované na Slovensku:

  • Národnú (slovenskú) environmentálnu značku - Environmentálne vhodný produkt
    EVP
  • Európsku environmentálnu značku – Environmentálna značka Európskej únie (EU Ecolabel)
    ECOLABEL

Ide o dôveryhodné environmentálne značky udeľované Ministerstvom životného prostredia SR. O značku môže požiadať výrobca, dovozca, predajca a poskytovateľ služby.

Pri hodnotení produktu s cieľom udelenia národnej alebo európskej značky sa zvažuje celý životný cyklus produktu. Produkty musia spĺňať vopred stanovené náročné environmentálne kritéria, v ktorých sú obsiahnuté najvýznamnejšie aspekty, ako produkcia emisií do ovzdušia, vody, či pôdy, spotreba energií, druh a pôvod materiálov použitých pri výrobe, toxicita pre vodné a pôdne prostredie, biologická odbúrateľnosť, bioakumulácia, funkčná spôsobilosť, sociálne aspekty, udržateľné využívanie zdrojov, používanie a obsah chemických látok ako aj požiadavky na obalové materiály. Čítajte viac na:

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/environmentalne-oznacovanie-produktov/environmentalne-oznacovanie-produktov.html

Na slovenskom trhu sa môžete stretnúť aj s environmentálnymi značkami iných krajín. Ich spoznávaním si tak rozširujete svoje znalosti o ďalšie environmentálne značky na produktoch, ktorým môžete dôverovať a bez váhania ich vložiť do svojich košíkov. Značky nájdete tu:

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/environmentalne-oznacovanie-produktov/environmentalne-oznacovanie-vo-svete.html

 

Ďalším nástroj pre riadenie modelov udržateľnej výroby a spotreby určený organizáciám na hodnotenie a zlepšovanie svojho environmentálneho správania je Schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Je určená na monitorovanie a hodnotenie požiadaviek na efektívne nakladanie a spotrebu zdrojov, znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a optimalizáciu výrobných procesov, ktoré prinášajú na spotrebiteľský trh udržateľné výrobky

 EMAS

 

Kúpou produktov s environmentálnou značkou získame my a aj naše budúce generácie benefity v podobe zdravšieho životného prostredia a zdravšej generácie. Podporíme výrobu environmentálne vhodných produktov, udržateľnú spotrebu a inovácie. a služby.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.spotrebitelinfo.sk/

 

Foto: Pixabay

 

Prílohy

    Vytlačiť