Workshop: "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

Workshop: "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

  V priestoroch hotela Vienna House Easy v Bratislave sa 28. mája 2019 konal workshop pod názvom: Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu. Na workshop prijali pozvanie významné osobnosti cestovného ruchu, ktoré aktívne prezentovali nové trendy a prístupy podnikania v tomto sektore, hovorili  o iniciatívach, ktoré by sa bez politickej podpory, dobrej vôle a záujmu ľudí v regiónoch neuskutočnili. Išlo o zástupcov úspešných regionálnych organizácií CR (Banskobystrický kraj Turizmus, Košice Región Turizmus), zástupcu CHKO-BR Poľana (ocenená biosférická rezervácie Poľana) a zástupcov ubytovacej služby (včelí hotel - NH Bratislava Gate One). Program vhodne dopĺňali aj vystúpenia zástupcov MŽP SR z odboru ochrany prírody a geológie z hľadiska koncepcie chránených území a geoparkov a vystúpenie zástupcu Katedry cestovného ruchu EF UMB. SAŽP prispela prezentáciami a možnosti uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v sektore cestovného ruchu s dôrazom na princípy udržateľnosti.

Účastníkmi workshopu, ktorí sa aktívne zaujímali o prednesené témy, boli štátne a verejné inštitúcie, odborné organizácie, vysoké školy, asociácie, samosprávne kraje, cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia a verejnosť.

Workshop sa realizoval v rámci implementácie národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva  v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

        

Prezentácie:

Durkošová MŽP
Gúčik EF UMB
Mesarčík MŽP
Fabriciusová Správa CHKO-BR Poľana
Hederová, Adamkovičová SAŽP
Hološ, Pajtášová Košice región. turizmus
Ružička, Proková 
Kotulán NH Bratislava Gate One
Baďurová SAŽP
Fečerová SAŽP

 

 

 

Vytlačiť