Workshop: "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

 

    

 

V priestoroch hotela Vienna House Easy v Bratislave sa 28. mája 2019 konal workshop pod názvom: Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu. Na workshop prijali pozvanie významné osobnosti cestovného ruchu, ktoré aktívne prezentovali nové trendy a prístupy podnikania v tomto sektore, hovorili  o iniciatívach, ktoré by sa bez politickej podpory, dobrej vôle a záujmu ľudí v regiónoch neuskutočnili. Išlo o zástupcov úspešných regionálnych organizácií CR (Banskobystrický kraj Turizmus, Košice Región Turizmus), zástupcu CHKO-BR Poľana (ocenená biosférická rezervácie Poľana) a zástupcov ubytovacej služby (včelí hotel - NH Bratislava Gate One). Program vhodne dopĺňali aj vystúpenia zástupcov MŽP SR z odboru ochrany prírody a geológie z hľadiska koncepcie chránených území a geoparkov a vystúpenie zástupcu Katedry cestovného ruchu EF UMB. SAŽP prispela prezentáciami a možnosti uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v sektore cestovného ruchu s dôrazom na princípy udržateľnosti.

Účastníkmi workshopu, ktorí sa aktívne zaujímali o prednesené témy, boli štátne a verejné inštitúcie, odborné organizácie, vysoké školy, asociácie, samosprávne kraje, cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia a verejnosť.

Workshop sa realizoval v rámci implementácie národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva  v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

        

Prezentácie:

Durkošová MŽP
Gúčik EF UMB
Mesarčík MŽP
Fabriciusová Správa CHKO-BR Poľana
Hederová, Adamkovičová SAŽP
Hološ, Pajtášová Košice región. turizmus
Ružička, Proková 
Kotulán NH Bratislava Gate One
Baďurová SAŽP
Fečerová SAŽP

 

Zelený Merkúr 2018

 

 

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov pilotného ročníka súťaže „Zelený Merkúr“ ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, najmä malých a stredných podnikov, ktoré rozvíjajú svoje  aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov, bolo 1.marca 2018 v sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

 

 Súťaž vyhlásila Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (BBRK SOPK) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia - ako odborným garantom. Pilotný ročník bol určený len pre organizácie rozvíjajúce svoje hospodárske aktivity v Banskobystrickom kraji.

 Prečo názov súťaže „Zelený Merkúr“? Merkúr bol starorímsky boh obchodu a zisku. Prívlastok zelený súvisí so zameraním súťaže na udržateľnejší rozvoj spoločnosti a využívanie princípov obehového hospodárstva.

 Hlavnými kritériami na hodnotenie bol rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, navrhnuté tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu. Doplňujúcim kritériom bola účasť v dobrovoľných schémach ako je napr. Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit - EMAS, Environmentálne označovanie produktov, prípadne účasť v iných uznaných schémach.  

 

Odborná komisia zhodnotila všetky zaslané prihlášky do súťaže a po dôkladnej úvahe sa rozhodla oceniť:

 

1. miestom organizáciu AGRO CS Slovakia, a.s. Lučenec, zaoberajúcu sa  výrobou pestovateľských substrátov a rôznych druhov hnojív, za iniciatívy podporujúce obehové hospodárstvo, a to najmä:

 -            Priemyselná symbióza, odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie.

-            Zníženie spotreby neobnoviteľného zdroja náhradou za obnoviteľný.

-            Využitie a predaj vznikajúcich vedľajších výrobkov a medziproduktov.

 2. miestom organizáciu Slovenské magnezitové závody, a.s.,Jelšava, zaoberajúca sa ťažbou a následným spracovaním magnezitu, za iniciatívy:

 -        Smerovanie k bezodpadovej technológii ťažby a spracovania  suroviny.

-         Využitie odpadov ako suroviny na ďalšie spracovanie.

-         Zníženie spotreby zdrojov využitím uzavretého cyklu.

3. miestom organizáciu Brother Industries (Slovakia), s. r. o., výrobný závod Krupina, zaoberajúca sa repasovaním tonerových kaziet,za iniciatívy:

 -           Spätný odber odpadu z vlastných výrobkov.

-           Dôkladné triedenie  a následné opätovné využitie.

-           Zhodnocovanie vznikajúcich odpadov.

 

 

 Veľmi si vážime a oceňujeme snahu a aktivity podporujúce využívanie princípov obehového hospodárstva všetkých zúčastnených organizácií. Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že smerovanie k udržateľnejšej výrobe Vám prinesie nielen ekonomický profit ale aj kvalitnejšie životné podmienky pre nás všetkých.

 

 

 

*Plaketu Zelený Merkúr navrhli študenti 2. ročníka Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave: Samuel Kraus, Jessica Koller, Denis Gerža a Ester Hvojníková.

 

 

 

 

 

Vytlačiť