Slovenská republika, v súlade s Agendou udržateľného rozvoja 2030 a nástrojom na dosiahnutie jej cieľov Akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo zameraného najmäna podporu cieľa č. 12 „Udržateľná spotreba a výroba“, využíva nielen legislatívne (napr. rozšírená zodpovednosť výrobcov v zákone o odpadoch č.79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov č. 529/2010, Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 ), ale aj dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

SAŽP - OEM sa zameriava najmä na:

  • implementáciu dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré prispievajú k podpore obehového hospodárstva v Slovenskej republike

EMAS - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Environmentálne označovanie produktov                          

Environmentálne označovanie typu II - Vlastné vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach produktov

Zelené verejné obstarávanie  - GPP

  • monitorovanie vývoja a sprostredkovanie informácií

Overovanie environmentálnych technológií

Environmentálna stopa produktov a organizácií

Veda pre environmentálnu politiku

Celosvetová platforma na výmenu informácií o  najlepších postupov a projektoch SCP v rámci 10YFP

Zelený Merkúr

Vytlačiť