V septembri 2015 sa členovia OSN dohodli na novom ambicióznom pláne udržateľného rozvoja na nasledujúcich 15 rokov stanovenom v – Agende udržateľného rozvoja do roku 2030.

V agende udržateľného rozvoja do roku 2030 bolo navrhnutých 17 hlavných cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a 169 podcieľov, ktoré majú napomôcť k dosiahnutiu merateľného pokroku.

 

 

Udržateľná spotreba a výroba bola uznaná ako neoddeliteľná súčasť Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030. Je určená samostatne - ako cieľ číslo 12, a zároveň ako spojovací prvok pre niektoré ostatné dohodnuté ciele. Cieľ č. 12 „Udržateľná spotreba a výroba“ sa delí na 11 podcieľov s merateľnými výstupmi.

12.1 Realizovať desaťročný rámec programov (10YFP) na udržateľnú spotrebu a výrobu, pričom všetky krajiny podniknú kroky na čele s rozvinutými krajinami, s ohľadom na  rozvoj a schopnosti rozvojových krajín

12.1.1 Počet krajín s udržateľnou spotrebou a výrobou (SCP), národnými akčnými plánmi alebo začlenenou udržateľnou spotrebou a výrobou ako prioritou alebo cieľom v národných stratégiách

12.2 Do roku 2030 dosiahnuť udržateľné riadenie a efektívne využívanie prírodných zdrojov

12.2.1 Materiálová stopa, materiálová stopa na obyvateľa a materiálová stopa na HDP

12.2.2 Domáca spotreba materiálu, domáca spotreba materiálu na obyvateľa a domáca spotreba

materiálu na HDP

12.3 Do roku 2030 znížiť na polovicu celosvetový potravinový odpad prepočítaný na obyvateľa na úrovni maloobchodu a spotrebiteľov a znížiť straty potravín v rámci výrobných a dodávateľských reťazcov vrátane strát po zbere úrody

12.3.1 Globálny index strát potravín

12.4 Do roku 2020 dosiahnuť environmentálne korektné riadenie chemických látok a všetkých odpadov počas ich životného cyklu v súlade s dohodnutými medzinárodnými rámcami a výrazne znížiť ich uvoľňovanie do ovzdušia, vody a pôdy s cieľom minimalizovať ich negatívne vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie

12.4.1 Počet zúčastnených strán medzinárodných multilaterálnych dohôd o životnom prostredí

týkajúcich sa nebezpečného odpadu a iných chemických látok, ktoré plnia svoje záväzky a

povinnosti pri poskytovaní informácií, tak ako to vyžaduje každá príslušná dohoda

12.4.2 Vytvorený nebezpečný odpad prepočítaný na obyvateľa a podiel spracovávaného

nebezpečného odpadu podľa typu úpravy

12.5 Do roku 2030 podstatne znížiť vznik odpadov prostredníctvom prevencie, znižovania množstva, recyklácie a opätovného použitia

12.5.1 Národná miera recyklácie, tony recyklovaného materiálu

12.6 Stimulovať podniky, najmä veľké a nadnárodné, aby prijali trvalo udržateľné postupy a integrovali informácie o udržateľnosti do svojho cyklu podávania správ

12.6.1 Počet spoločností, ktoré zverejňujú správy o udržateľnosti

12.7 Podporovať postupy verejného obstarávania, ktoré sú udržateľné v súlade s vnútroštátnymi stratégiami a prioritami

12.7.1 Počet krajín, ktoré realizujú udržateľné stratégie verejného obstarávania a akčné plány

12.8 Do roku 2030 zabezpečiť, aby každý mal relevantné informácie a povedomie o udržateľnom rozvoji a životnom štýle, ktorý je v harmónii s prírodou

12.8.1 Rozsah, v ktorom sa (i) vzdelávanie v oblasti celosvetového občianstva a (ii) výchova k udržateľnému rozvoju (vrátane vzdelávania v oblasti zmeny klímy) začleňuje do (a) národných stratégií v oblasti vzdelávania; (b) učebných osnov; (c) vzdelávania učiteľov; a (d) hodnotenia študentov

12.A Podporovať rozvojové krajiny s cieľom posilniť ich vedeckú a technologickú kapacitu na dosiahnutie udržateľnejších modelov spotreby a výroby

12.A.1 Výška podpory rozvojovým krajinám v rámci udržateľnej spotreby a výroby v oblasti výskumu a vývoja a environmentálne vhodných technológií

12.B Vypracovať a implementovať nástroje na monitorovanie vplyvu udržateľného rozvoja na udržateľný cestovný ruch, ktorý vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu kultúru a produkty

12.B.1 Počet stratégií alebo politík udržateľného cestovného ruchu a realizovaných akčných plánov s dohodnutými nástrojmi monitorovania a hodnotenia

 12.C Racionalizovať neefektívne dotácie na fosílne palivá, ktoré povzbudzujú nehospodárnu spotrebu prostredníctvom odstránenia pokrivenia trhu, v súlade s vnútroštátnou situáciou, zahrňujúcou aj reštrukturalizáciu zdaňovania a postupné odstraňovanie týchto škodlivých dotácií, tam kde sa vyskytujú, k odzrkadleniu ich dopadov na životné prostredie, plne brať do úvahy špecifické potreby a podmienky rozvojových krajín a minimalizovať možné nepriaznivé vplyvy na ich rozvoj spôsobom, ktorý ochraňuje chudobné a ovplyvnené spoločnosti

12.C.1 Výška dotácií na fosílne palivá v prepočte na jednotku HDP (výroba a spotreba) a ako podiel na celkových národných výdavkoch na fosílne palivá

Vytlačiť