V dnešnej dobe planéta Zem zápasí s mnohými vážnymi celosvetovými problémami, ktoré svojimi dlhodobými a vzájomnými účinkami spôsobujú nepriaznivé dopady na environmentálnu, ekonomickú a sociálnu oblasť nášho života. Tieto nepriaznivé dopady môžeme už v súčasnosti pozorovať napríklad vo forme oslabenia vitality a nižšej odolnosti ekosystémov, prekročenia regeneračnej schopnosti Zeme, výrazného odchýlenia sa od stabilnej hranice udržateľnosti, tiež v podobe prehlbovania ekonomických a sociálnych rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a krajinami, ako aj nárastom civilizačných ochorení. Odhadovaný nárast ľudskej populácie (9,6 miliárd do roku 2030) si pri súčasnom spôsobe života, ktorý vedieme v podobe neustále sa zvyšujúcich nárokov (suroviny, energia, potrava, odpady,...), vyžiada svoju „daň“ - prehlbovanie negatívnych vplyvov. Udržateľná spotreba a výroba môže za určitých podmienok poskytnúť spôsob riešenia daných problémov. Okrem legislatívnych nástrojov zahŕňa aj viacero dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. Ich vzájomným prepojením, prijatím a uplatňovaním môžeme nepriaznivé dopady zmierniť.

 

 

 

Publikácie :

Zodpovedná spotreba a výroba: prečo na tom záleží?

Udržateľná spotreba a výroba (Newsletter)

Udržateľná spotreba a výroba (Brožúra)

 

 

Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374288, 0907 858615
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť