Čo je to zelené verejné obstarávanie (GPP)?

Zelené verejné obstarávanie je proces, ktorým sa verejní obstarávatelia a obstarávatelia snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v jeho celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou 1.

Využívaním environmentálnych kritérií môžu verejné orgány nakupovať mnoho tovarov a služieb, ktoré prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Koncepcia GPP je v posledných rokoch široko uznávaná ako užitočný nástroj na stimulovanie trhu s ekologickejšími výrobkami a službami a na znižovanie negatívnych vplyvov činností orgánov verejnej moci na životné prostredie.

1 Zdroj: Communication (COM (2008) 400) “Public procurement for a better environment”

 

Aké sú kritériá zeleného verejného obstarávania?

Na európskej úrovni vytvára Európska komisia od roku 2008 jednotné európske environmentálne charakteristiky tzv. kritériá EÚ pre GPP pre uplatnenie vo verejnom obstarávaní. Účelom ich vytvorenia je jednotná transparentnosť a realizácie GPP v celej EÚ.

Na úrovni členských štátov EÚ je však ponechaná krajinám istá voľnosť pri uplatňovaní kritérií EÚ GPP. Znamená to, že jednotlivé krajiny si môžu vytvárať vlastné kritériá ako i prispôsobovať tie európske.

 

Sú kritériá EÚ pre GPP povinné?

Nie, kritériá EÚ pre GPP boli vypracované ako súčasť dobrovoľného prístupu pre zelené verejné obstarávanie schváleného v oznámení Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie (KOM (2008) 400). V tomto oznámení sa uvádza niekoľko opatrení, ktoré by mala Európska komisia prijať na podporu vykonávania GPP členskými štátmi.

Cieľom kritérií EÚ pre GPP je identifikovať hlavné environmentálne vplyvy každého z riešených výrobkov a služieb a navrhnúť jasné, overiteľné a ambiciózne kritériá na ich použitie v procese verejného obstarávania. Tieto kritériá nie sú právne záväzné a zahŕňajú dve samostatné úrovne – základné/hlavné kritériá a komplexné/rozšírené kritériá. Členské štáty EÚ sú nabádané k tomu, aby zahrnuli kritériá do svojich vnútroštátnych politík GPP a jednotliví verejní obstarávatelia k tomu, aby ich využívali pri verejnom obstarávaní.

 

Máme na Slovensku vytvorené vlastné národné kritériá pre GPP?

Nie, vlastné národné kritériá na národnej úrovni nemáme vytvorené. Na uplatňovanie GPP v národných podmienkach vychádzame z vytvorených základných/hlavných kritérií EÚ pre GPP. Na národnej úrovni máme v Národnom akčnom pláne pre GPP definovaných 12 skupín produktov, ktoré sa na Slovensku považujú za prioritné na uplatňovanie GPP a ktoré zároveň aj každoročne monitorujeme. Medzi tieto prioritné skupiny patrí:

 • ADMINISTRATÍVNE BUDOVY- NÁVRH, VÝSTAVBA A SPRÁVA
 • DOPRAVA
 • ELEKTRICKÁ ENERGIA
 • KOPÍROVACÍ A GRAFICKÝ PAPIER
 • POČÍTAČE A MONITORY
 • PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CIEST
 • STRAVOVACIE SLUŽBY A ZÁSOBOVANIE POTRAVINAMI
 • ZOBRAZOVACIE ZARIADENIA
 • TEXTILNÉ VÝROBKY A SLUŽBY
 • NÁBYTOK
 •  ČISTIACE PROSTRIEDKY A UPRATOVACIE SLUŽBY
 • VEREJNÉ OSVETLENIE

 

Je uplatňovanie GPP  v SR povinné?

Zelené verejné obstarávanie je jeden z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia, to znamená, že nie je vynútené zákonom, ani motivované žiadnou formou stimulácie, jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide o nástroj preventívnej stratégie realizovaný vo forme opatrení zameraných na znižovanie znečisťovania životného prostredia.

Prelomenie dobrovoľného prístupu pri presadzovaní politiky ochrany životného prostredia však možno badať v rámci úpravy ustanovenia § 45 zákona o VO, podľa ktorého verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v prípade zákazky na dodanie motorových vozidiel (kategória M1, M2, M3, N1, N2 a N3) zohľadňuje v rámci postupu zadávania nadlimitných zákaziek energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti v opise predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie ponúk (podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Uznesením vlády SR č. 590 z 14. decembra 2016 bol schválený Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 (NAP GPP III). Podľa bodu B.4. tohto uznesenia vláda SR ukladá ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy SR povinnosť uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v rámci svojej pôsobnosti a v bode B.5. spolupracovať na plnení úloh obsiahnutých v harmonograme opatrení NAP GPP III. Predsedom samosprávnych krajov a predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska je toto odporúčané.

 

Čo je národný akčný plán pre GPP?

Členské štáty EÚ sú nabádané k vypracovaniu verejne dostupných národných akčných plánov (NAP) na ekologizáciu resp. „ozeleňovanie“ verejného obstarávania. NAP by mal obsahovať hodnotenie existujúcej situácie a ambicióznych cieľov na nasledujúce obdobie 3-4 roky s uvedením opatrení na ich dosiahnutie.

NAP nie je právne záväzný, ale poskytuje politický impulz procesu zavádzania a zvyšovania povedomia o zelenom verejnom obstarávaní. Umožňujú členským štátom vybrať si možnosti, ktoré najlepšie vyhovujú ich politickému rámcu a úrovni implementácie.

 

Má Slovensko Národný akčný plán pre GPP?

Áno, na národnej úrovni máme prijatý už v poradí tretí Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020, ktorý bol dňa 14. decembra 2016 schválený vládou SR uznesením č. 590.

Tento obsahuje konkrétne záväzky štátu pre „ozeleňovanie“ verejného obstarávania a ktorý určuje smerovanie zeleného verejného obstarávania v SR. Obsahuje balík ambicióznejších cieľov a opatrení, ktoré nadviazali aj na zaradenie zeleného verejného obstarávania do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020, kde je ambíciou vlády vytvoriť priaznivé podmienky na jeho aplikovanie.

Viac informácii k NAP v SR: https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie-gpp/nap-gpp-iii.html

 

Máme na Slovensku stanovený cieľ pre GPP?

Áno. Je definovaný v Národnom akčnom pláne pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020. Strategickým cieľom predmetného akčného plánu je dosiahnuť 50 %-ný podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov.

Dlhodobejší a ambicióznejší cieľ je stanovený v Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Zelenšie Slovensko) a to zabezpečovať zeleným verejným obstarávaním aspoň 70% z celkovej hodnoty verejného obstarávania.

 

Čo sa považuje za zelenú zákazku v podmienkach SR?

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 definuje pojem „zelená“ zákazka v podmienkach SR, ktorá je vymedzená podmienkou splnenia minimálne jednej environmentálnej charakteristiky vychádzajúc z hlavných/základných environmentálnych charakteristík GPP vytvorených Európskou komisiou definovaných v produktových listoch dostupných na webovom sídle EK: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm . To znamená, že ak ste uplatnili minimálne jednu túto charakteristiku v súťažných podkladoch/procese VO (buď ako podmienku účasti, technickú špecifikáciu, kritérium na vyhodnotenie ponúk alebo podmienku plnenia) vytvorili ste „zelenú“ zákazku a realizovali ste GPP.

Vytlačiť