Environmentálne škody

Zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoších predpisov prináša nový aspekt ochrany životného prostredia na zložkách chránené druhy a prirodzené biotopy európskeho významu, voda, pôda a to hlavne formou prevencie a zodpovednosti prevádzkovateľov. Zákon upravuje podmienky a postup pri environmentálnej zodpovednosti za environmentálnu škodu uplatňovaním prinípu „znečisťovateľ platí“ v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Prevádzkovateľom stanovil povinnosti, ktorými sú predchádzanie vzniku environmentálnej škody (EŠ) a v prípade takejto udalosti vykonanie preventívnych a nápravných opatrení na jej odstránenie, a to prostredníctvom finančného zabezpečenia z vlastných finančných zdrojov určených na krytie zodpovednosti prevádzkovateľa za environmentálnu škodu.

Aktivity SAŽP v oblasti environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd

 • podpora implementácie Smernice EP a R 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (smernica ELD - Environmental Liability Directive)
 • plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v pracovnej skupine expertov ELD pri EK a z viacročného pracovného plánu pre ELD
 • participácia  na príprave registra ELD na úrovni EÚ
 • zabezpečovanie a spracovanie údajov pre plnenie reportingových povinností za SR pre Európsku komisiu
 • koordinácia činností zainteresovaných skupín - orgánov štátnej správy ŽP, SIŽP, dotknutých orgánov (HaZZ, PZ, ÚVZ, OÚ odbor pozemkový a lesný, ŠOP SR), prevádzkovateľov, finančného sektora  a environmentálnych MVO
 • budovanie, manažment a realizácia informačného systému prevencie a nápravy environmentálnych škôd (§20, IS PaNEŠ)
 • sprístupňovanie e-formulárov pre podávanie oznámenia a podnetu o prípadoch EŠ,  zber údajov a evidencia prípadov environmentálnych škôd v SR a ich publikovanie on-line
 • sprístupňovanie softvéru na výpočet rizika pre posúdenie environmentálnej škody on-line
 • sprístupňovanie mapových služieb (WMS) na zisťovanie základného stavu  pre druhy a biotopy EÚ významu, vodu, pôdu, ako relevantné prírodné zdroje vo vzťahu k environmentálnym škodám
 • vytváranie a aktualizácia databázy prevádzkovateľov a evidencia  finančného zabezpečenia prevádzkovateľov na odstránenie environmentálnej škody v SR
 • zabezpečovanie a publikovanie príručiek, manuálov, metodík a informačných materiálov pre systém hodnotenia a posúdenia environmentálnej škody
 • zabezpečovanie a realizovanie vzdelávacích aktivít (školenia, semináre) pre štátnu správu, prevádzkovateľov, finančný sektor a poisťovníctvo, odborné organizácie
 • poskytovanie informačných, poradenských a konzultačných služieb pre zainteresované skupiny a on-line diskusné fórum

 Viac informácií o problematike environmentálnych škôd nájdete na stránke enviroportal.sk v sekcii Enviromentálne škody.

Kontaktné osoby

Zuzana Ďuriančíková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
zuzana.duriancikova@sazp.sk
048 4374245, 0907 850134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť