Environmentálne služby

Odbor environmentálnych služieb plní vybrané úlohy, ktoré mu boli zverené gestorom MŽP SR v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží, environmentálnych škôd, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a prevencie závažných priemyselných havárií. Na národnej úrovni sa podieľa najmä na implementácii zákonov, v spolupráci s MŽP SR tvorí odborné podklady pre legislatívnu činnosť, spolupracuje na príprave zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov, pripravuje odborné stanoviská a posudky pre gestora, spolupracuje pri tvorbe metodických príručiek. Pracovníci odboru ES sú členmi viacerých expertných skupín a výborov štátov EÚ, aktívne sa zúčastňujú medzinárodných pracovných zasadnutí (EK, JRC EC, EEAEIONET). Odbor prevádzkuje informačné systémy (EIA/SEA, EZ, IPKZ, PZPH, ), ktoré slúžia na zhromažďovanie informácií a poskytovanie environmentálnych dát a informácií medzinárodným inštitúciám (EK, EEA, OECD, UNEP, UNECE), ale aj pre sprístupňovanie environmentálnych informácií štátnej správe, podnikateľom a odbornej verejnosti. Analýzy z týchto dát sa využívajú na tvorbu výhľadových štúdií, ale aj na prípravu strategických dokumentov. Úlohou odboru je budovanie a prevádzkovanie dokumentačného centra EIA/SEA. Pracovníci odboru organizujú konferencie na národnej i medzinárodnej úrovni, zabezpečujú bilaterálne stretnutia, organizujú školenia najmä pre štátnu správu, ale i samosprávu, podnikateľov, odbornú i laickú verejnosť, zapájajú sa do príprav a implementácie národných i medzinárodných environmentálnych projektov, poskytujú konzultačnú a poradenskú činnosť.

Kontaktná osoba

Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť