Environmentálne záťaže

Enviromentálne záťaže

sú znečistené územia spôsobené činnsťou človeka, ktoré predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (podľa § 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach). Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.

Aktivity SAŽP v oblasti environmentálnych záťaží

 • identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky
 • prevádzkovanie informačného systému environmentálnych záťaží
 • participácia na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych predpisov a strategických dokumentov v oblasti environmentálnych záťaží
 • posudzovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia
 • organizovanie informačných aktivít (seminárov) pre orgány štátnej správy, odbornú, akademickú a širokú verejnosť
 • organizovanie medzinárodných konferencií v oblasti environmentálnych záťaží
 • medzinárodná a národná spolupráca v oblasti environmentálnych záťaží
 • príprava a implementácia projektov v oblasti environmentálnych záťaží z rôznych zdrojov
 • zabezpečovanie repotingových povinností SR za oblasť environmentálnych záťaží
 • vydávanie propagačných a informačných materiálov a publikácií a zabezpečovanie osvety v oblasti environmentálnych záťaží
 • informovanie verejnosti v oblasti environmentálnych záťaží a jej zapájanie do riešenia tejto problematiky

Viac informácií o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportal.sk v sekcii Environmentálne záťaže.

Kontaktné osoby

Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Podujatia 2019

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ - 1. termín konania v Banskej Bystrici a okolí

Seminár o environmentálnych záťažiach - v Banskej Bystrici

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ - 2. termín konania v Rožňave a okolí

Konferencia Znečistené Územia 2019 - v Piešťanoch

Viac informácii o týchto podujatiach ale aj o podujatiach, ktoré pripravujeme nájdete v kalendári Národného Projektu INFOAKTIVITY.

Podujatia 2018

Workshopy pre geológov

Workshopy sa konali v Grand Hoteli Bellevue**** v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách v dvoch termínoch 21.- 23.11.2018 a 26.- 28.11.2018. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila workshopy  v rámci Národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, Hlavnej aktivity 5, podaktivity 5.3.3. Workshop environmentálne záťaže a geologická verejnosť. Viac informácií nájdete tu.

Fotogaléria z workshopov

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018 sa uskutočnila v dňoch 8. až 10. októbra 2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete tu.

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila tento seminár v rámci aktivít národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Seminár, ktorý sa zaradil medzi úspešné sprievodné podujatia festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018, sa konal v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici v stredu 2. mája 2018. Viac informácií nájdete tu.

Fotogaléria zo seminára

Vytlačiť