Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Zabezpečovanie niektorých úloh prenesených ministerstvom na SAŽP na plnenie vybraných ustanovení zákona o IPKZ sa uskutočňuje v zmysle tohto zákona a jeho vykonávacej vyhlášky.

Aktivity v oblastiach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ) a Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR)

Viac informácií o IPKZ nájdete tu.

Aktivity v oblasti agendy Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) Aarhuského dohovoru

  • výkon funkcie národného kontaktného bodu (NFP) pre Protokol PRTR Aarhuského dohovoru, v spolupráci s SHMÚ;
  • pripomienkovanie a podávanie návrhov k dokumentom predkladaných Radou EÚ sídliacou v Bruseli a sekretariátom Aarhuského dohovoru a Protokolu PRTR sídliacim v Ženeve v OSN;
  • vypracúvanie, overovanie a predkladanie informácií a správ sekretariátu Aarhuského dohovoru a Protokolu PRTR v Ženeve v OSN.

Viac informácií o Protokole PRTR nájdete tu.

Aktuality

Čítajte viac tu.

Kontaktné osoby

Meno Blanka Kapustová
špecialista IPKZ, národný kontaktný bod pre Protokol PRTR 
odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048/4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Katarína Lišková
špecialista IPKZ 
odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048/4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Vytlačiť