Hodnoteniu stavu a vývoja životného prostredia SR sa v rámci SAŽP venuje najmä Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia, v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

 

Realizuje sa prostredníctvom dvoch základných nástrojov:

  • Správy o ŽP - spracovávanie rôznych typov textových, resp. elektronických publikácií o ŽP
  • Indikátory ŽP - budovanie širokého skladu indikátorov ŽP vo forme indikátorových listov
  • Env-i-Dat - okrem vyššieuvedených nástrojov bol z dôvodu zabezpečenia prierezového hodnotenia životného prostredia na národnej úrovni pre laickú a odbornú verejnosť, či verejným činiteľom sprístupnený ďalší nástroj na predkladanie včasných, cielených a relevantných informácií o ŽP v podobe konkrétnych databázových údajov využívaných pre tvorbu správ a indikátorov ŽP - tzv. data viewer.

 

SAŽP sa v rámci hodnotenia životného prostredia SR v európskom a globálnom priestore podieľa tiež na spracovaní podkladov za SR pre rôzne zahraničné inštitúcie (EEA, OECD, ...), spolupracuje s nimi na úrovni pracovných skupín a spracúva podklady a pripomienky k ich správam, či iným výstupom (napr. State of Environment Report, Singals a iné).

 

V poslednom období sa veľká pozornosť venuje hodnoteniu budúcich trendov vývoja a ich dopadom na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Tieto hodnotenia nadväzujú na správy o stave životného prostredia, pričom na základe minulých a súčasných trendov prognózujú ďalší vývoj.

Realizuje sa podľa nástroja:

Strategický výhľad v ŽP (Foresight) - spracovávanie rôznych typov textových, resp. elektronických výhľadových štúdií o ŽP.

 

Kontaktné osoby:

Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť