SAŽP je vo vzťahu k EÚ poverená koordináciou predkladania správ o implementácii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného prostredia v SR Európskej komisii (EK). Povinnosť spracovávať tieto správy vyplýva Slovenskej republike, ako aj ostatným členských štátom EÚ, priamo zo znenia príslušných smerníc, nariadení a rozhodnutí EÚ. Na spracovávaní správ sa podľa odbornej príslušnosti podieľajú viaceré rezortné organizácie MŽP SR ale i mimorezortné organizácie. Finálne znenia správ schvaľuje generálny riaditeľ sekcie MŽP SR, ktorá gestoruje príslušnú problematiku a celkovú implementáciu daného právneho predpisu v SR.

SAŽP v tejto súvislosti:

  • vykonáva a pravidelne aktualizuje analýzy právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného prostredia z pohľadu požiadaviek na podávanie správ (tzv. reportingové požiadavky). Tieto analýzy sa vykonávajú pre právne predpisy, ktoré:
    • sú na protáli právnych predpisov EU (EUR-Lex) zaradené v kapitole 15.10 Životné prostredie, a
    • spadajú pod gesciu Ministerstvom životného prostredia SR,
  • spracováva správy (problematika environmentálnych škôd, havárií, IPKZ, EPRTR, ovzdušia, INSPIRE, a i.) alebo spolupracuje a komunikuje s inými zodpovednými riešiteľskými organizáciami pri spracovávaní správ (problematika ovzdušia, vody, odpadov, hluku, GMO a i.), dohliada na dodržiavanie formátov správ podľa pokynov EK a na dodržiavanie termínov na predloženie správ EK podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ alebo podľa aktuálnych pokynov EK.
  • zabezpečuje predkladanie správ EK oficiálnou cestou prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, koordinuje alebo zabezpečuje predkladanie správ EK elektronickou cestou prostredníctvom centrálneho dátového skladu (CDR) v sieti EIONET a prostredníctvom webového portálu eDAMIS do Dátového centra pre odpady v správe Eurostatu.
  • zabezpečuje archiváciu správ o implementácii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného prostredia v SR, ktoré SR predložila EK a archiváciu k nim príslušnej dokumentácie.
  • SAŽP zároveň zabezpečuje komunikáciu, plnenie úloh a poskytovanie údajov aj vo vzťahu k Európskej environmentálnej agentúre (EEA), ktorá je jednou z agentúr Európskej únie. Viac informácií o činnosti SAŽP vo vzťahu k EEA je dostupných tu.

Zoznamy právnych predpisov, reportingových požiadaviek a správ predložených za SR Európskej komisii za oblasť Životné prostredie sú uvedené v prílohách.

 

Kontaktná osoba:

Renáta Grófová Ing.
špecialista – voda a vodné hospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť