ČINNOSŤ EEA

Vízia a strategické ciele, ktoré budú formovať prácu EEA v nadchádzajúcich rokoch, predstavila EEA v Stratégii EEA - Eionet na roky 2021 – 2030. EEA bude zohrávať ústrednú úlohu pri podpore opatrení v oblasti životného prostredia a klímy v rámci kľúčových európskych politík (Európska zelená dohoda a jej stratégie, 8. environmentálny akčný program) a bude podporovať aj celosvetové úsilie vrátane Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a cieľov udržateľného rozvoja v piatich strategických oblastiach: biodiverzita a ekosystémy, zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, zdravie a životné prostredie, obehové hospodárstvo a využívanie zdrojov, trendy udržateľnosti, vyhliadky a reakcie.

 

Vízia EEA - Eionet do doku 2030: Umožniť existenciu udržateľnej Európy prostredníctvom dôveryhodných a praktických poznatkov pre informované rozhodovanie o prioritách a riešeniach v oblasti životného prostredia a klímy.

 

Stratégia EEA - Eionet 2021 - 2030. zdroj: www.eea.europa.eu

 Strategické ciele Stratégie EEA-Eionet na roky 2021 - 2030

  • SC1 Podpora vykonávania politiky a transformácie na udržateľnosť
  • SC2 Včasné poskytovanie vstupných informácií na riešenie výziev súvisiacich s udržateľnosťou
  • SC3 Budovanie silnejších sietí a partnerstiev
  • SC4 Využívanie potenciálu údajov, technológií a digitalizácie v plnom rozsahu
  • SC5 Zabezpečenie plnenia našich spoločných ambícií

 

 

Informácie a poznatky poskytované EEA slúžia tvorcom politík v rôznych oblastiach na pomoc pri tvorbe environmentálne vhodných a konzistentných politík a rozhodnutí. EEA úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ, najmä s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a radou ministrov, s poradnými orgánmi EÚ, napr. s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom ako aj s inými európskymi agentúrami. Mimo vlastných členských a spolupracujúcich krajín sa EEA zapája do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce s nasledovnými inštitúciami: 

na globálnej úrovni:

na regionálnej úrovni:

PRODUKTY EEA 

 EEA poskytuje široký rozsah hodnotení, analyzuje stav a trendy v oblasti životného prostredia, ako aj hospodárske a sociálne tlaky. Vyvíja scenáre, hodnotí politiku a zabezpečuje kvalitu údajov. Okrem toho, EEA prostredníctvom svojej siete Eionet,  zbiera a analyzuje environmentálne údaje od členských krajín, ich európskych partnerov medzinárodných organizácií.

K produktom agentúry EEA patria 5-ročné správy o stave životného prostredia, tematické a technické správy, prehľady informácií, správy a informačné služby na webe, multimediálne a interaktívne webové produkty v oblasti vzdelávania. K službám EEA patria odborné poradenstvo tvorcom politík, konferencie a návštevy, informačné systémy, siete a komunikačné služby pre verejnosť.

Vytlačiť