Európska sieť vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu životného prostredia (EPA Network)

6.-7.4.2017 Rím, Taliansko - Diskusia o environmentálnych politikách a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja

6.-7.4.2017 Rím, Taliansko - Diskusia o environmentálnych politikách a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja

  • 03.07.2017 15:47

Európska sieť vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu životného prostredia (EPA Network)

Európska sieť vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu životného prostredia (Network of the Heads of European Environmental Protection Agencies – EPA Network) je neformálna sieť európskych agentúr na ochranu životného prostredia. Od svojho založenia v roku 2003 sa EPA Network rozrástla o agentúry a organizácie na ochranu životného prostredia z 37 krajín vrátane Európskej environmentálnej agentúry, ktorá pôsobí ako jej sekretariát. Za Slovensko je členom EPA Network SAŽP.

EPA Network sa stretáva raz za dva roky na plenárnych zasadnutiach. Mimo plenárnych zasadnutí spolupracujú členské organizácie v záujmových skupinách a organizujú podujatia. EPA network má v súčasnosti deväť záujmových skupín zameraných na špecializované témy.

Štruktúra EPA Network a jej pracovných skupín je dobrovoľná, neformálna a flexibilná. Výmena skúseností na strategickej úrovni zlepšuje a posilňuje prácu agentúr pre ochranu životného prostredia. Rozmanitosť členských organizácií zároveň umožňuje preskúmať rôzne prístupy k európskej environmentálnej legislatíve a otázkam spoločného záujmu. EPA Network úzko spolupracuje aj s inými environmentálnymi sieťami, napr. so Sieťou Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law - IMPEL) a Európskou sieťou vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu prírody (European Network of Heads of Nature Conservation Agencies – ENCA).