Informácie o Európskej environmentálnej agentúre

Európska environmentálna agentúra v KodaniEurópska environmentálna agentúra (European Environment Agency - EEA) je špecializovanou agentúrou Európskej únie. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje EEA, prijala Európska únia v roku 1990 a účinnosť nadobudlo v roku 1993 po prijatí rozhodnutia umiestniť sídlo EEA do Kodane. Následne v roku 1994 začala EEA svoju činnosť. Nariadením sa rovnako zriadila aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť Eionet, ktorá predstavuje sieť viac ako 500 národných environmentálnych inštitúcií a orgánov po celej Európe a okolo 1 500 expertov.

  zdroj: www.eea.europa.eu

POSLANIE EEA

Cieľom EEA je podporovať udržateľný rozvoj poskytovaním pomoci pri dosahovaní významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe na základe včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií. K hlavným úlohám  EEA patrí slúžiť ako zdroj environmentálnych poznatkov na európskej úrovni, zohrávať vedúcu úlohu pri podpore dlhodobého prechodu k udržateľnej spoločnosti a byť vedúcou organizáciou v oblasti výmeny poznatkov o životnom prostredí a budovania kapacít. EEA predstavuje najrozsiahlejší zdroj informácií pre európsku verejnosť a pre orgány zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky.

ČLENOVIA EEA

V súčasnosti má  EEA 32 členských krajín a 6 spolupracujúcich krajín. Medzi členské krajiny patrí 27 členských štátov Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko. Spolupracujúce krajiny sú západobalkánske krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, ČIerna Hora, Severná Macedónsko a Srbsko. EEA sa zapája aj do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce mimo vlastných členských krajín.

ČINNOSŤ EEA

Hlavným mandátom EEA je:

  • pomáhať Spoločenstvu a členským krajinám prijímať informované rozhodnutia vedúce k zvyšovaniu kvality životného prostredia a začleňovať environmentálne kritéria do hospodárskych politík a trendov smerom k udržateľnosti;
  • koordinovať Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť Eionet.

EEA okrem hlavného mandátu, orientuje svoju činnosť na viacero úloh v piatich prioritných oblastiach biodiverzita a ekosystémy, zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, zdravie a životné prostredie, obehové hospodárstvo a využívanie zdrojov, trendy udržateľnosti, vyhliadky a reakcie, rozpracovaných vo svojej stratégii EEA-Eionet Strategy 2021-2030  a ročných pracovných plánoch Single Programming Document 2022-2024.

čítajte viac

Brožúra o EEA v anglickom jazyku
Brožúra o EEA v slovenskom jazyku
Štruktúra EEA

ČLENSTVO SR V EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete 1. augusta 2001. Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP za SR sa stala Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP.

čítajte viac

KLIENTI EEA

Hlavných klientov agentúry tvoria inštitúcie Európskej únie – Európska komisia, Európsky parlament, Rada ministrov a členské krajiny. Okrem tejto ústrednej skupiny európskych politických subjektov EEA spolupracuje aj s poradnými orgánmi EÚ, t.j. s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj inými európskymi agentúrami. K nemenej dôležitým subjektom, ktoré používajú informácie EEA, patrí podnikateľská sféra, akademická obec a mimovládne organizácie.

Agentúra sa pokúša dosiahnuť obojstrannú komunikáciu s klientmi s cieľom správne určiť ich informačné potreby a zabezpečiť, aby ňou poskytované informácie boli pre nich zrozumiteľné a mohli sa nimi riadiť.

STRÁNKA EEA

Internetová stránka www.eea.europa.eu je jednou z najobsiahlejších verejných environmentálnych informačných služieb na internete a najvyťaženejším informačným kanálom agentúry EEA. Sú tu okrem iného k dispozícií všetky správy a iné publikácie EEA, rovnako ako podkladové údaje či interaktívne mapy, grafy. videá, atď. Všetky informácie na stránke EEA sú voľne a bezplatne prístupné.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EEA

EEA riadi predstavenstvo a výbor. Poradným orgánom EEA je vedecký výbor. Predstavenstvo EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom.

Kontaktné adresy:

Európska Environmentálna Agentúra
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň Dánsko

mapa

Kontakty:

Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374170, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Janka Guzmová Ing.
špecialista pre spoluprácu s EEA 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
janka.guzmova@sazp.sk
048 4374282
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť