Národná spolupráca

Spolupráca SAŽP so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ)

V oblasti problematiky integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, ktorá je súčasťou širšej agendy priemyselného znečisťovania, SAŽP aktívne spolupracuje s príslušnými pracoviskami SHMÚ.

Spolupráca s SHMÚ sa týka týchto aktivít SAŽP:

Okrem uvádzaných aktivít SAŽP spolupracuje s SHMÚ pri zabezpečovaní ohlasovania údajov do národného registra znečisťovania (NRZ) a pri návrhoch zmien funkcionality v NRZ.

 

V oblasti agendy Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru SAŽP a SHMÚ spolupracujú pri zabezpečovaní činnosti národného kontaktného bodu pre Protokol PRTR v SR.

Kontaktné osoby:

Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Spolupráca SAŽP so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP)

V oblasti problematiky integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, ktorá je súčasťou širšej agendy priemyselného znečisťovania, SAŽP aktívne spolupracuje s SIŽP, ústredím integrovanej prevencie a kontroly (ÚIPK) a Centrom BAT zriadenom pri ÚIPK. Spolupráca sa týka najmä rozširovania funkcií IS IPKZ a podpory činnosti Centra BAT. Centrum BAT informuje o činnosti štátnej správy v oblasti BAT prostredníctvom IS IPKZ cestou Enviroportálu. Pracovníci SAŽP sa tiež aktívne podieľajú na činnosti niektorých národných technických pracovných skupín.

Kontaktná osoba:

Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky