Starostlivosť o krajinu

Starostlivosť o krajinu zahŕňa komplex činností zacielených na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Ochrana krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine (dohovor) predstavuje činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania alebo ľudskej aktivity. Pod manažmentom krajiny sa rozumie činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny, ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi. Krajinné plánovanie je cieľavedomá činnosť smerujúca k zvyšovaniu kvality, k obnove alebo k tvorbe krajiny.

SAŽP pri riešení svojich úloh zabezpečuje uplatňovanie nástrojov integrovaného manažmentu krajiny, využitie nových poznatkov pre starostlivosť o krajinu, monitoring a uplatňovanie nástrojov ochrany, manažmentu a plánovania krajiny na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.

SAŽP zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich z Programu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v  SR prijatom v roku 2006. Podpora implementácie dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre inštitucionálnu podporu dohovoru, vypracovávanie odborných podkladov, metodických materiálov, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti starostlivosti o krajinu, zabezpečenia kontinuálnej propagácie, podpory národnej a medzinárodnej spolupráce, aplikovaného výskumu v oblasti hodnotenia krajiny a monitoringu, spracovávania expertných štúdií vo väzbe na metodiku identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny, definovania možnosti aplikácie poznatkov o hodnote krajín so špecifickým krajinným rázom pri rozvoji územia, výchovno-vzdelávacích aktivít v danej problematike.

 

Kontakty:

Timotej Brenkus RNDr.
vedúci odboru starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

 

SAŽP metodicky usmerňuje a spracováva dokumenty územných systémov ekologickej stability ako nástroja na zlepšenie kvality životného prostredia cez zachovanie biodiverzity a optimálne využívanie ekosystémových služieb. Posudzuje štrukturálne a funkčné ekologické vzťahy v krajine v komplexných krajinnoekologických hodnoteniach, z ktorých výstupy smerujú do návrhov územných systémov ekologickej stability, návrhov zelenej infraštruktúry, optimálneho využívania krajiny a posudzovania vplyvov činností na životné prostredie.

 

Kontakty: 

Oľga Slobodníková RNDr., PhD.
vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia env. strategického plánovania a ekol. sietí 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť