CESTOVNÝ RUCH (turizmus, anj. tourism)

CR je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do prírodnej a socio-ekonomickej sféry, t.j. do hospodárstva, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, obchodu, služieb, financií, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, zamestnanosti, vytvárania nových pracovných miest a do pôsobnosti samospráv.

Cestovný ruch (turizmus, anj. tourism) má v literatúre viacero definícií. Najznámejšia a najpoužívanejšia od M. Gúčika hovorí o tom, že: „Cestovný ruch je súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska a zvyčajne vo voľnom čase. Cieľom je poznávanie, odpočinok, zdravie, zábava, oddych, kultúrne a športové vyžitie.“
Ide teda o regeneráciu psychických a fyzických síl človeka, pričom získava komplexný zážitok.

Významným faktorom v súčasnosti je udržateľný rozvoj CR (sustainable tourism development) a udržateľný regionálny rozvoj (sustainable regional development).
Podmienka udržateľného rozvoja CR (veľmi úzko súvisí s udržateľným regionálnym rozvojom) má za cieľ nielen sprístupniť prírodné krásy, rôzne zaujímavé lokality, pozoruhodnú časť krajiny, kultúrno-historické a iné pamiatky, atrakcie, lokálne tradície, gastronómiu, podujatia, ale tieto aktivity vykonávať tak, aby destinačné (cieľové) miesta cestovného ruchu ostali zachované, nepoškodené a neznehodnotené aj pre nasledujúce generácie.

CR je otvorený a dynamický systém, ktorý tvorí ponuka (cieľové miesto, služby, tovary, zariadenia a inštitúcie CR) a dopyt (návštevníci, turisti, výletníci).

Najvýznamnejším kritériom pre CR je jeho potenciál. Z geografického hľadiska predstavuje potenciál cestovného ruchu možnosť a schopnosť územia poskytovať mu podmienky na jeho rozvoj. Tie sa podľa pôvodu delia na:
     1) Prírodný potenciál (prírodné podmienky).
     2) Potenciál vytvorený človekom (socio-ekonomické podmienky, kultúrno-historické podmienky, kapacity, organizovanie podujatí).
     3) Zariadenia, služby a infraštruktúra CR.
Prírodný potenciál, potenciál vytvorený človekom, súbor zariadení, služieb a infraštruktúra CR, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, inštitúcie a firmy CR vytvárajú produkt CR.

Forma cestovného ruchu (form of tourism) vyjadruje rozličné príčiny a ich dôsledky, súvisiace s cestovaním a pobytom návštevníkov na cudzom mieste.
Rozlišujeme tieto a ďalšie formy cestovného ruchu:
- z geografického hľadiska: miestny, regionálny, národný, zahraničný, medzinárodný CR
- podľa počtu účastníkov: individuálny, kolektívny, masový, ekologický CR
- podľa veku návštevníkov: mládežnícky, rodinný, seniorský

Druh cestovného ruchu (kind of tourism) vyjadruje účel (motív) cestovania a prechodného pobytu návštevníkov v cieľovom mieste. K základným druhom patrí: rekreačný, športový, dobrodružný, poznávací, vidiecky, kultúrny, kúpeľný, zdravotný, wellnesový, obchodný, kongresový, incentívny, tematický, ekologický, „zelený“, geomontánny, gastronomický, vinársky, nákupný, náboženský (religiózny).

Rozvoj cestovného ruchu vo významnej miere ovplyvňuje zvýšenie verejných príjmov a umožňuje investície do miestnej infraštruktúry. Podieľa sa na lokálnej zamestnanosti a lokálnych (poľnohospodárskych, remeselných, ekologických) produktoch. V oblastiach, ktoré nie sú hospodársky rozvinuté poskytuje potrebné pracovné miesta, čím napomáha k zvyšovaniu kúpyschopnosti obyvateľstva. Z environmentálneho pohľadu predstavuje CR dôležitý fenomén pri zachovávaní prírodného prostredia, historických pamiatok, pamiatok UNESCO, chránených území, ako aj pri výstavbe alebo rekonštrukcii objektov a infraštruktúry CR.

 

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť