Dohovor o krajine Rady Európy

Dohovor o krajine Rady Európy je prvou medzinárodnou zmluvou, ktorá sa týka všetkých aspektov kultúrnej krajiny. Cieľom dohovoru je zaviesť vhodnú politiku, koncepcie a opatrenia v komplexnej starostlivosti o všetky typy krajiny. Dohovor znamená celkové posilnenie významu krajiny, jej ochrany, manažmentu, plánovania a starostlivosti v celom rozhodovacom procese a v medzinárodnej spolupráci.Cieľom dohovoru je v záujme trvalo udržateľného rozvoja, na základe princípov medzinárodného práva a zvyklostí, najmä s prihliadnutím na zásady priateľských susedských vzťahov, podporiť vyvážený a harmonický vzťah medzi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím. Dohovor poukazuje na dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri starostlivosti o krajinu, pričom zdôrazňuje väzbu na celý rad významných medzinárodných dohovorov.

Dohovor o krajine Rady Európy prináša prevratný pohľad na skutočnosť, že krajina tvorí kľúčový prvok priaznivých podmienok na život jednotlivca i celej spoločnosti. Posilňuje význam krajiny ako dôležitej súčasti kvality života ľudí v mestských oblastiach a na vidieku, v narušených oblastiach, rovnako aj v oblastiach s vysokou kvalitou, v oblastiach pozoruhodných i všedných.

Chápe krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity. Dohovor spája ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva ako ochranu neoddeliteľných hodnôt. Prírodných aj ľudských. Uznáva prianie verejnosti užívať krajinu vysokej kvality a zohrávať aktívnu úlohu pri jej ďalšom rozvoji.

Dohovor o krajine Rady Európy bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000 a účinnosť nadobudol 1. marca 2004. Jedná sa o vôbec prvý dohovor Rady Európy komplexne zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. V snahe podporiť európsku spoluprácu s mimoeurópskymi štátmi, ktoré si želajú implementovať ustanovenia dohovoru, bol prijatý Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o krajine, ktorý vstúpil do platnosti 1.7.2021.

Pred jeho prijatím, v pôvodnom znení, bol Dohovor výhradne európskym regionálnym dohovorom, ktorého zmluvnými stranami mohli byť iba európske štáty. Cieľom Protokolu je zmena Dohovoru tak, aby umožňovala pristúpenie neeurópskych štátov ako zmluvných strán Dohovoru.

K dohovoru k 31. decembru 2011 pristúpilo a následne ho ratifikovalo 40 členských krajín Rady Európy, Malta je signatárom, svojim podpisom dohovoru urobila prvý krok k implementácii dohovoru.

Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 201 zo 16. marca 2005 vláda vyslovila súhlas  s podpisom Dohovoru o krajine Rady Európy. Dohovor bol podpísaný 30. mája 2005, dňa 23. júna 2005 Národná rada Slovenskej republiky na 44. schôdzi vyslovila s dohovorom súhlas, ratifikovaný bol 9. augusta 2005 a na Slovensku nadobudol platnosť 1. decembra 2005 (oznámenie MZV SR č. 515/2005 Z. z., čiastka 210).

Jedným z nástrojom Dohovoru o krajine rady Európy je udeľovanie Ceny za krajinu. Cieľom jej udeľovania je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy.

Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a následnej nominácie víťazného projektu na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu. Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie,  ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii dohovoru na národnej úrovni.

Viac o udeľovaní ceny: www.cenazakrajinu.sk

Iveta Bohálová Mgr.
špecialista pre krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť