Doliny mezozoika Západných Karpát

Jedná sa o bilaterálny slovensko-poľský projekt „Doliny mezozoika Západných Karpát“. Tento projekt pozostáva z 13 krasových dolín mezozoika nachádzajúcich sa na území SK - PL. V rámci úlohy bude riešená aktualizácia a dopracovanie návrhu nominačného projektu. Na propagáciu a osvetu projektu budú v pohraničnom regióne SK - PL uskutočnené workshopy s verejnosťou na príslušných obecných úradoch, ktoré sa interaktívnou formou budú snažiť oboznámiť obyvateľov regiónu, aké prírodné hodnoty majú Doliny mezozoika Západných Karpát, a prečo sú potenciálnou lokalitou na zápis do zoznamu svetového prírodného dedičstva. Vo vestibule Okresného úradu Prešov bude na propagáciu navrhovanej lokality uskutočnená výstava s názvom „Doliny mezozoika Západných Karpát SK - PL". Úlohou výstavy bude prezentovať prírodné krásy Západných Karpát. Taktiež bude na podporu bilaterálnych vzťahov SK – PL spracovaná mapa pohraničia SK – PL s administratívnymi hranicami územia, územnej pôsobnosti a s vyznačením chránených území a prvkov prírody a krajiny. Pred začatím prezentovania návrhu tohto nominačného projektu verejnosti bude materiál spripomienkovaný a prerokovaný s MŽP SR a ŠOP SR, prípadne s ďalšími štátnymi vlastníkmi pozemkov (štátne organizácie - napr. Lesy SR, š. p.).

 

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky