Geopark_endemitSlovenská agentúra životného prostredia sa v rámci svojich činností zaoberá aj podporou budovania a prevádzkovania slovenských geoparkov začlenených do Siete geoparkov Slovenskej republiky (Novohrad-Nógrád UNESCO geopark, Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark a Geopark Malé Karpaty), ako aj území perspektívnych pre začlenenie medzi geoparky SR (napr. Zemplín) na základe UV SR č. 15 zo 7. januára 2015 k „Aktualizácii Koncepcie geoparkov SR“ a opatrení definovaných v jej akčnom pláne. Tým sa výrazne napomáha k dosiahnutiu základného cieľa, ktorým je fungujúca a trvalo udržateľná forma popularizácie a poznávania najvýznamnejších geotopov, ako aj ochrana prírodného a kultúrno-historického dedičstva pre budúce generácie. Ide najmä o nasledovné aktivity:

 

  • podporu koordinačnej a koncepčnej činnosti geoparkov so zameraním sa na poskytovanie konzultačnej činnosti pri budovaní a udržaní kvalitného manažmentu, spoluprácu a koordináciu činností s odbornými inštitúciami, prípravu koncepčných, odborných materiálov a dokumentov, riešenie náplne geotopov, posilňovanie národnej a medzinárodnej spolupráce,
  • zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti pri vytváraní odborného zázemia počas realizácie rôznych edukačných, osvetových, propagačných programov (napr. Týždeň európskych geoparkov), mediačnej činnosti a spravovanie oficiálnej webovej stránky geoparkov SR www.geopark.sk,
  • participáciu v Medzirezortnej komisii Siete geoparkov SR zameranej na poskytovanie konzultácií a spolupracovanie pri príprave podkladov pre revalidáciu etablovaných geoparkov SR a začleňovanie perspektívnych území Slovenska  medzi geoparky SR s udelením dekrétu „Geopark SR“, prípravu koncepčných, odborných materiálov a dokumentov, organizovanie národných a medzinárodných rokovaní, ako aj podporu Novohrad-Nógrad UNESCO geoparku v štruktúrach Európskej siete geoparkov a UNESCO Globálnej siete geoparkov.

Kontakty

Patrik Pachinger Ing.
vedúci oddelenia environmentálneho výskumu 
Oddelenie environmentálneho výskumu 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374204, 0905 887219
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky