Informačný deň ku Karpatskému dohovoru a Dohovoru o biodiverzite

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) zorganizovala Informačný deň ku Karpatskému dohovoru a Dohovoru o biodiverzite, ktorý sa uskutočnil dňa 12. júna 2023 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Bol určený štátnej a verejnej správe, odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti životného prostredia, ale aj ostatným záujemcom. Organizoval sa v rámci úlohy Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovor o biologickej diverzite. Program sa zameral na aktuálne témy v oblasti biodiverzity, pastierstva a salašníctva, prírodného turizmu, geoparkov a iných. Účasť na ňom bola bezplatná.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Informačný deň – Stretnutie pracovnej skupiny pre veľké šelmy

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) zorganizovala Informačný deň – Stretnutie pracovnej skupiny pre veľké šelmy zameraný na pastierstvo a salašníctvo. Informačný deň sa uskutočnil dňa 24. mája 2023 v priestoroch Strednej odbornej školy služieb v Leviciach. Bol určený štátnej a verejnej správe, odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti životného prostredia, ale aj ostatným záujemcom. Organizoval sa v rámci úlohy Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovor o biologickej diverzite. Program sa zameral na prípadové štúdie zo Slovenska a zahraničia, chov pastierskych psov, správanie predátorov pri útokoch na hospodárske zvieratá a záchranu salašníctva. Cieľom informačného dňa bola aj výmena informácií, kontaktov a skúseností. Účasť na ňom bola bezplatná. Informačný deň bol realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Program informačného dňa

6. zasadnutie pracovnej skupiny pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

6. zasadnutie pracovnej skupiny pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (WG SARD) sa uskutočnilo 26. - 27. apríla 2023 vo Vatra Dornei v Rumunsku. Zasadnutie WG SARD bolo venované karpatskému pastierstvu. Sekretariát pripravil podkladovú správu, ku ktorej sa zainteresované strany zaoberajúce sa pastierstvom alebo súvisiacimi činnosťami, zaoberali s cieľom prispieť k diskusiám na stretnutí a prípadným budúcim aktivitám a mať z nich prospech.

Viac informácií spolu so zverejnenými prezentáciami nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-sard/events/id-6th-meeting-of-the-working-group-on-sustainable-agriculture-and-rural-development.html

13. zasadnutie výboru pre implementáciu Karpatského dohovoru

13. zasadnutie výboru pre implementáciu Karpatského dohovoru sa uskutočnilo 22. novembra 2022 v poľskom Rzeszowe. Členovia Výboru pre implementáciu Karpatského dohovoru sa stretli, aby zhodnotili implementáciu Karpatského dohovoru a určili strategické smerovanie na ďalší rok aktívnej spolupráce v rámci dohovoru s ohľadom na nadchádzajúce 7. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 7), ktoré sa uskutoční na jeseň 2023 v Srbsku.

Viac informácií spolu so zverejnenými prezentáciami nájdete na:
http://www.carpathianconvention.org/eventdetailccic/events/id-13th-ccic-meeting.html

8. zasadnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

V termíne 10. - 12. októbra 2022 sa konalo v Leviciach 8. zasadnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, na ktorom diskutovali predstavitelia zainteresovaných strán Karpatského regiónu ale aj krajín mimo neho o relevantných témach. Najaktuálnejšou témou je pre túto pracovnú skupinu už roky identifikácia a ochrana prírodných a najmä panenských lesov. Počas finalizovania inventarizácie panenského lesa v Karpatoch diskutovala pracovná skupina o rôznych stupňoch prirodzenosti týchto lesov tak, aby boli tieto stupne zahrnuté do inventarizácie. Následne to pomôže pri ochrane vzácneho karpatského lesa pre budúcnosť. Okrem toho sa pracovná skupina pre lesy zaoberala rôznymi ďalšími relevantnými témami pre implementáciu protokolu Karpatského dohovoru o udržateľnom obhospodarovaní s lesmi. Takými témami boli aj diskusie o obnove lesných ciest a vplyve klimatických zmien na Karpaty. Počas zasadnutia mali účastníci možnosť navštíviť Lesnú školu Levice, ktorá bola zriadená štátnym podnikom LESY SR, ako prvá lesná škola na Slovensku. Tretí deň zasadnutia bol venovaný návšteve Lesníckeho náučného chodníka Počúvadlo/Banský jarok.

Viac informácií spolu so zverejnenými prezentáciami nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-forests/events/id-8th-meeting-of-the-working-group-on-sustainable-forest-management.html

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

8. zasadnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Stretnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné hospodárenie lesov sa uskutoční na Slovensku (predsedajúcej krajiny pracovnej skupiny) v dňoch 10. – 12. októbra 2022 v Leviciach. Program stretnutia je zameraný najmä na dokončenie inventarizácie pralesa v Karpatoch, napredovanie vo vývoji hodnotenia rizík a dopadov klimatických zmien na karpatské lesy a ich ekosystémové služby. Na zasadnutí odznejú na posúdenie podnety zo stretnutia Science for the Carpathians vrátane dôležitosti vedeckej komunikácie. Zároveň sa prerokujú ďalšie priority a úlohy pre pracovnú skupinu.

Viac informácií nájdete tu

Program zasadnutia

 

11. výročné fórum

„Dosiahnutie funkčnej biodiverzity v dunajsko-karpatskom regióne začlenením ekologickej prepojenosti“

18. októbra 2022, 10:00 hod. – 11:00 hod. sa uskutočni 11. výročné fórum (podujatie organizované v rámci EU SDR) pod názvom „Dosiahnutie funkčnej biodiverzity v dunajsko-karpatskom regióne začlenením ekologickej prepojenosti“. Toto podujatie bude zamerané na vysvetlenie, prečo je prepojenie s voľne žijúcimi živočíchmi dôležité pre ľudí a prírodu, ako ho možno chrániť s podporou regionálnych orgánov a s prepojením na politiku EÚ. Následne sa poskytne priestor politikom a tvorcom rozhodnutí reagovať na výzvu a podporu formou panelovej diskusie.

Viac informácií nájdete na: http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/side-event-on-mainstreaming-ecological-connectivity-11th-the-eu-strategy-for-the-danube-region-annual-forum.html

Karpatská ministerská konferencia

21. - 22.11.2022 (Rzeszów, Poľsko) sa uskutoční Karpatská ministerská konferencia ako predsedníctvo V rámci konferencie sa bude diskutovať na vysokej úrovni o témach, ktoré sú z regionálneho a medzinárodného hľadiska vysoko relevantné. Program konferencie sa zameria na dve hlavné témy. Prvou z tém bude biodiverzita v Karpatoch a globálny rámec biodiverzity po roku 2020, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať úlohe Karpatského dohovoru pri implementácii tohto rámca. Druhou témou bude situácia na Ukrajine s ohľadom na priame a nepriame dopady vojny na životné prostredie a možné opatrenia potrebné na riešenie týchto následkov.

Viac informácií nájdete na: http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/carpathian-ministerial-conference.html

2. stretnutie expertov vzdelávania v rámci trvalo udržateľného rozvoja

V termíne 28. – 30. septembra 2022 (Zakopane, Poľsko) sa uskutočni 2. seminár pre expertov vzdelávania v rámci trvalo udržateľného rozvoja (2nd Carpathian ESD Seminar).

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/id-2nd-carpathian-esd-seminar.html

8. zasadnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

10. – 12. október 2022, Levice, Slovenská republika

Stretnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné hospodárenie lesov sa uskutoční na Slovensku (predsedajúcej krajiny pracovnej skupiny) v dňoch 10. – 12. októbra 2022 v Leviciach. Program stretnutia je zameraný najmä na dokončenie inventarizácie pralesa v Karpatoch, napredovanie vo vývoji hodnotenia rizík a dopadov klimatických zmien na karpatské lesy a ich ekosystémové služby. Na zasadnutí odznejú na posúdenie podnety zo stretnutia Science for the Carpathians vrátane dôležitosti vedeckej komunikácie. Zároveň sa prerokujú ďalšie priority a úlohy pre pracovnú skupinu.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-forests/events/id-8th-meeting-of-the-working-group-on-sustainable-forest-management.html

Workshop Levice

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) zorganizovala workshop zameraný na riešenie aktuálnych tém súvisiacich s biodiverzitou a trvalou udržateľnosťou. Dvojdňový workshop sa uskutočnil v termíne 7.- 8. júna 2022 v priestoroch Strednej odbornej školy služieb v Leviciach. Bol určený štátnej a verejnej správe, odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti životného prostredia, ale aj ostatným záujemcom. Organizoval sa v rámci úlohy Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovor o biologickej diverzite. Program sa zameral na aktuálne témy v oblasti biodiverzity, problémov inváznych rastlín, mestskej zelene, mestských včiel, prírodného turizmu, envirovýchove, projektom v rámci Karpatského dohovoru a problému Medveďa hnedého na Slovensku. Ďalej bol program venovaný problematike a opatreniam k zmene klímy, ekosystémovým službám, ale tiež projektom mesta Bratislava a mesta Košice. Hlavným cieľom workshopu bola výmena informácií, kontaktov a skúseností. Účasť na ňom bola bezplatná.

Mária Mojžišová SAŽP,

 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Foto: Martin Siman, Petra Minhulínová, SAŽP

„Biodiverzita hôr 2002 – 2022: úspechy a ďalšie výzvy na globálnej a regionálnej úrovni“

27. júna bude organizovať Alpský dohovor, Karpatský dohovor a Horské partnerstvo podujatie „Biodiverzita hôr 2002 – 2022: úspechy a ďalšie výzvy na globálnej a regionálnej úrovni“. Podujatie bude prebiehať pri príležitosti vyhlásenia roku 2022 za Medzinárodný rok základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj, uskutoční sa online formou.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/mountain-biodiversity-2002-2022-achievements-and-next-challenges-at-global-and-regional-level.html

Svetový lesnícky kongres

V termíne od 2.- 6. mája 2022 (Soul, Kórea) sa koná hybridná konferencia Svetový lesnícky kongres, zúčastniť sa jej možné aj online. V rámci konferencie bude sprievodné podujatie organizované na tému „Ochranné funkcie lesov v meniacej sa klíme: 70 rokov európskych skúseností“, kde bude krátka prezentácia o Karpatskom dohovore a práci jeho pracovnej skupiny pre lesy.

Viac informácií nájdete na:  https://wfc2021korea.org/

13. zasadnutie pracovnej skupiny Karpatského dohovoru o biodiverzite

11. – 12. apríla sa uskutoční 13. zasadnutie pracovnej skupiny Karpatského dohovoru o biodiverzite (online). Cieľom stretnutia pracovnej skupiny bude zhodnotiť pokrok dosiahnutý pri implementácii Karpatského dohovoru o biodiverzite (roky 2021 – 2023), ďalej sa budú rozoberať aktuálne informácie o implementácii projektov ako aj prehľad o krokoch prijatých na implementáciu Medzinárodného akčného plánu na ochranu veľkých šeliem a zabezpečenie ekologickej konektivity (prijatý COP6, 2022).

Okrem toho sa prehodnotí a prerokuje spolupráca s príslušnými organizáciami a orgánmi ako je Alpský dohovor, Karpatská sieť chránených území a iniciatíva Karpatských mokradí. Osobitná pozornosť sa bude venovať prebiehajúcemu globálnemu rámcu biodiverzity po roku 2020 a uvedie sa ako prispieva Karpatský dohovor k tomuto procesu.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-biodiversity/events/thirteen-meeting-of-the-working-group-on-biodiversity.html

Program zasadnutia nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03%20Meetings%20and%20Events/Working%20Groups/Biodiversity/13th%20meeting/AGENDA1803.pdf

Centralparks

V dňoch 23. - 24. marca 2022 (Wieliczka,  Poľsko) sa uskutočnila  záverečná konferencia Centralparks pod názvom názov „Medzinárodná spolupráca pre udržateľnú budúcnosť Karpatského regiónu“. Na konferencii boli odprezentované verejnosti výsledky trojročného projektu  Interreg.

Karpaty patria k najvýznamnejším európskym ekoregiónom. Strata biodiverzity a rastúce tlaky ohrozujú ich výnimočné prírodné hodnoty. Tradičné prístupy k manažmentu a ochrane prírody už nestačia na to, aby zaručili dlhodobé ekonomické výhody a poskytovanie ekosystémových služieb. Tieto problémy nemôže vyriešiť jedna krajina a vyžadujú si preto medzinárodnú spoluprácu.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/centralparks-final-conference.html

5. zasadnutie pracovnej skupiny  pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

17. marca 2022 sa uskutoční 5. zasadnutie pracovnej skupiny  pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (online), ktoré organizuje predseda pracovnej skupiny v Rumunsku. Cieľom stretnutia bude implementácia a napredovanie protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve, ktorý je platný pre všetky zmluvne strany.
Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-sard/events/fifth-meeting-of-the-working-group-on-sustainable-agriculture-and-rural-development.html

Program zasadnutia najdete na:

http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03%20Meetings%20and%20Events/Working%20Groups/Sustainable%20Agriculture,%20Rural%20Development%20and%20Forestry/5th%20meeting/agenda.pdf

COP6

Dňa 25. novembra 2020 sa uskutočnilo online formou COP6 ku KD. Viac informaácii nájdete v priloženom odkaze http://www.carpathianconvention.org/cop6/cop6.html

Kulaté stoly Karpatské úmluvy

Dňa 22.10. 2020 sa uskutočnil online meeting „Kulaté stoly Karpatské úmluvy“, ktorú organizovalo MŽP ČR. Pod týmto odkazom: https://drive.google.com/drive/folders/1yC-JIkAKhkpZLI5C6Dqr-SODY-beeINo?usp=sharing  nájdete  prezentácie.

Forum Carpaticum 2020

 

6th Forum Carpaticum – Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability will take place 22-26 June 2020 in Brno, Czechia.

 

Šieste stretnutie Konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru (COP6)

Šieste stretnutie Konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru (COP6) sa uskutoční 14. - 16. septembra 2020 v poľskom Rzeszowe. Počas stretnutia Maďarsko odovzdá predsedníctvo Poľsku na obdobie troch rokov. Viacej informácii čoskoro.

Sekretariát Karpatského dohovoru

Stretnutie medzirezortnej komisie ku Karpatskému dohovoru

Stretnutie medzirezortnej komisie ku Karpatskému dohovoru sa uskutočnilo dňa 28.01.2020 v bývalej jedálni v budove MŽP SR , Nám. Ľ. Štúra 1, v Bratislave. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia rezortu životného prostredia, zástupcovia iných rezortov ako aj zástupcovia dalších inčtitúcii a organizácii.Program stretnutia:

1.Zhrnutie aktivít z roku 2019

2.Plán aktivít na rok 2020

3. Pripomienky k plánu stretnutí, záverom zasadnutia implementačného výboru, platforme pre cestovný ruch a memorandu o spolupráci s EUROMONTANA.

fotogaléria
fotogaléria

Stretnutie pracovnej skupiny pre lesy v rámci Karpatského dohovoru

V dňoch 27. a 28. júna 2019 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre lesy. Prvý deň stretnutia sa uskutočnil v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene kde odzneli prezentácie o Karpatských lesoch od jednotlivých zástupcov krajín Karpatského dohovoru. Na druhý deň bola naplánovaná exkurzia v Čiernom Balogu. Exkurzia začala v Dobročskom pralese a pokračovala obhliadkou lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Zakončenie pracovného stretnutia prebehlo v priestoroch Odštepného závodu v Čiernom Balogu záverečnými prezentáciami zameranými  o trvalo udržateľnom obhospodarovaní Karpatských lesov.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť