Mokrade v mestských sídlach

Mokrade sú územia, v ktorých základným faktorom je voda ovplyvňujúca prostredie a v ňom žijúce organizmy. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je mokraďou územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Mokrade vytvárajú charakteristický vzhľad krajiny, poskytujú významné ekosystémové služby a prispievajú k základnej ekologickej stabilite krajiny mestských sídiel, ktorých sú významnou súčasťou: 

• menia citeľné teplo zo slnečného žiarenia na skupenské, ochladzujú zemský povrch,
• podporujú, vytvárajú priestor pre biodiverzitu v mestách a jej ochranu,
• znižujú environmentálne riziká ako znečistenie vôd, ovzdušia,
• zmierňujú účinky poveternostných udalostí (tepelné vlny, extrémne zrážky, záplavy),
• zásobujú pitnou a úžitkovou vodou vďaka schopnosti zadržiavania vody v krajine,
• sú zdrojom živobytia,
• produkujú biomasu a kyslík,
• vytvárajú priestor na rekreáciu obyvateľstva v prírodnom prostredí.

Legislatíva zabezpečujúca ochranu mokradí:

• Ramsarský dohovor,
• 4. strategický plán Ramsarského dohovoru na roky 2016-2024,
• zákon č. 543/2002 Z.z., zákon o ochrane prírody a krajiny, v znení účinnom k 1.1.2020,
• Akčný plán pre mokrade na roky 2019-2021 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024.

Cieľ úlohy:

• poskytnúť súčinnosť MŽP SR pri relevantných úlohách akčného plánu o mokradiach,
• mapovanie mokradí v mestských sídlach (141) a vytvorenie databázy mokradí v mestách, ktorá bude dostupná pre verejnosť v rámci informačného systému životné prostredie miest,
• implementácia zmapovaných mokradí (vrátane mokradí medzinárodného významu) do strategických dokumentov miest ÚSES, ÚPN-O, PHSR atď., prostredníctvom ktorých by dochádzalo k ich ochrane a obnove,
• organizovanie environmentálnych podujatí, seminárov na tému „Úloha mokradí v mestských sídlach" pre odbornú a laickú verejnosť.

Propagačné materiály:

• letak mokrade v mestských sídlach /pdf 8,6MB/

 

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť