Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vydala publikáciu Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu na príkladoch piatich území Slovenska (2022).

Publikácia vznikla v rámci schváleného Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na r. 2021, úloha č. 8351 Prírodný turizmus – udržateľný cestovný ruch, a je výsledkom výskumnej časti tejto úlohy.

V monografii sú uvedené poznatky a výsledky z piatich skúmaných území Slovenska: Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy, Chránená krajinná oblasť Ponitrie, Chránená krajinná oblasť Záhorie a z ich urbánno-rurálneho zázemia.

Monografia má dve časti: I. Analytickú a II. Návrhovú. V I. Analytickej časti sú v textoch, tabuľkách a grafoch prezentované kľúčové informácie, poznatky, výsledky prieskumu z terénu, analýzy, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu (1750 respondentov odpovedalo na 16 otázok), interview a SWOT analýza.

V II. Návrhovej časti sú uvedené návrhy na rozvoj prírodného a udržateľného turizmu, návrhy na aktivity späté s turizmom, ako aj návrhy na vytvorenie pracovných miest, posilnenie miestnej ekonomiky a miestneho rozvoja, čím sa smeruje k zvyšovaniu životnej úrovne miestnych obyvateľov. Uvedené návrhy zohľadňujú aspekty EkRoSEV, t .j. Ekonomický, Rozvojový, Sociálny, Environmentálny a Vzdelávací.

Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu na príkladoch piatich území Slovenska sú určené expertom Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy SR v sekcii cestovného ruchu, Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR v sekcii regionálneho rozvoja a expertom ich odborných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú  cestovným ruchom, životným prostredím, krajinou, prírodou, plánovaním, regionálnym a miestnym rozvojom s aspektom na zvyšovanie životnej úrovne miestnych obyvateľov, tvorbu pracovných miest a zachovávanie krajinného, prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vytlačiť