Starostlivosť o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie je koncepcia, ktorú zaujala spoločnosť smerom k životnému prostrediu. Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s  ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja. Starostlivosť o životné prostredie sa realizuje ako tvorba a ochrana životného prostredia. 
 
Starostlivosť o vidiecke životné prostredie spočíva vo vytváraní a aplikácií nástrojov a programov smerujúcich k efektívnemu zabezpečeniu starostlivosti o životné prostredie so zameraním na vidiecku krajinu. Činnosť v rámci SAŽP sa sústreďuje na spracovanie odborných podkladov a štúdií, metodických a legislatívnych podkladov, poradenstvo, monitoring, vzdelávaciu a edičnú činnosť v oblasti starostlivosti o krajinu a v oblasti rozvoja vidieka a obnovy dediny.
 
 
Timotej Brenkus RNDr.
vedúci odboru starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
 
V oblasti starostlivosti o mestské životné prostredie je činnosť zameraná na strategické plánovanie rozvoja mesta, environmentálny manažment, obnovu  a regeneráciu mestského prostredia, t.j. na plánovanie vysokej miery ochrany životného prostredia ako jedného z kľúčových prvkov pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a pre zaistenie vysokej kvality života obyvateľov miest  Slovenska.
 
 
Oľga Slobodníková RNDr., PhD.
vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť