Spočívajú v recyklácii a hodnotení využitia urbanizovanej krajiny na Slovensku. Prostredníctvom navrhnutých indikátorov definujú jej využitie. Pri stanovení niektorých indikátorov recyklácie urbanizovanej krajiny úloha využíva databázu degradovaných, opustených a nedostatočne využívaných mestských ekosystémov. Recykláciou sa obmedzí rozširovanie urbanizácie do okolitej krajiny na úkor prírodných a poloprírodných ekosystémov. Recykláciou dôjde k šetreniu prírodných zdrojov, zachovávaniu širšieho spektra ekosystémových služieb dostupných v blízkosti sídiel a zabezpečujúcich potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj. Po viacročnom monitorovaní recyklácie prostredníctvom indikátorov bude možné hodnotiť efektivitu urbánnej politiky sídiel. Degradované ekosystémy v urbanizovanej krajine budú zahájené spoločne s pracovníkmi Magistrátu mesta Bratislava pri identifikovaní a inventarizovaní degradovanych ekosystémov v hlavnom meste SR, v Bratislave. Získané údaje budú zhromažďované v základnej inventarizačnej databáze, na základe ktorých sa vyhotoví grafická analýza degradovaných ekosystémov vo forme problémového výkresu územia mesta Bratislava.

 

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Milan Hodas Ing.
špecialista na krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť